Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Lu 406/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-14

, gdyż. istnieje możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach lub zabytkach ruchomych wpisanych do takiego rejestru w trybie ustawy o dostępie do informacji...
nie stanowią dodatkowych elementów, a jedynie są uzupełnieniem informacji dotyczących budynku, a więc ich zamieszczenie w karcie było dopuszczalne. Poza tym - wbrew...

VII SA/Wa 1827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

uznana za otoczenie zabytku - Parku [...]., V. Sp. z o.o. wskazała, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała informację, że działka...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

VII SA/Wa 79/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego (Sąd dopuścił dowód z dokumentów na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a....
. Z informacji inwestora wynikało, że rozebrano dach i strop nad ostatnią kondygnacją oraz część ścian ostatniej kondygnacji. Na wszystkich kondygnacjach podstemplowano stropy...

II OSK 2679/11 - Wyrok NSA z 2013-05-08

postępowania. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych reguluje w takim przypadku natomiast ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
ustawy o dostępie do informacji publicznej poddany może być bowiem tylko taki wniosek o udostępnienie dokumentów z akt sprawy administracyjnej, który został złożony...

VII SA/Wa 1193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

w dniu 29 października 2014 r. stan techniczny obiektu uległ pogorszeniu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (brak bramy, źle zabezpieczone otwory...
wydał zalecenia pokontrolne, nakazując współwłaścicielom nieruchomości R.Z. i K. Z.:, 1. zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem czynników...

VII SA/Wa 1613/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

przepisu art. 10 § 1 k.p.a. w sposób, który miałby istotny wpływ na wynik sprawy. Dopiero wykazanie przez stronę, że naruszenie przez organ administracji publicznej...
poprzez ich nie zastosowanie, - Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej], W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek...

VII SA/Wa 1146/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

k.p.a. poprzez prowadzenie postępowania w sposób całkowicie zaprzeczający zasadzie zaufania do władzy publicznej oraz zasadzie informowania stron wynikającej...
i niepotwierdzonych w żaden sposób informacji rzekomo posiadanych przez organ (czemu dano wyraz w treści protokołu oględzin z 14 grudnia 2021 r.), braku potwierdzenia tego stanu...

II SA/Gd 396/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

informacji, które z obiektów należących do spółki zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wezwała do usunięcia naruszenia prawa polegającego na bezpodstawnym...
umieszczeniu w wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektów stanowiących własność Spółki., Spółka wyjaśniła, że z informacji publikowanych w mediach powzięła wiedzę...

VII SA/Wa 2776/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

, poprzez demontaż płytek posadzkowych i cegieł oraz wycinanie elementów konstrukcyjnych dachu. Ponadto, obiekt nie został zabezpieczony przed dostępem postronnych osób...
podjęcia takich czynności przy obiekcie zabytkowym, jak:, • niezwłoczne zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich; • zachowanie i konserwacja elewacji frontowej...

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

. Przedmiotowe żurawie są zaliczane do środków trwałych Spółki - grupy 6 tj. urządzeń technicznych, co potwierdza załączona informacja z dnia 22 maja 2014 r. Żurawie KONE...
obiektów, z których PWKZ wyselekcjonował 240 obiektów. Z uwagi na lakoniczne informacje zawarte w kartach ewidencyjnych powyższego opracowania, bazując także na dokumentacji...
1   Następne >   +2   5