Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Lu 406/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-14

, gdyż. istnieje możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach lub zabytkach ruchomych wpisanych do takiego rejestru w trybie ustawy o dostępie do informacji...
nie stanowią dodatkowych elementów, a jedynie są uzupełnieniem informacji dotyczących budynku, a więc ich zamieszczenie w karcie było dopuszczalne. Poza tym - wbrew...

VII SA/Wa 1827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

uznana za otoczenie zabytku - Parku [...]., V. Sp. z o.o. wskazała, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała informację, że działka...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

VII SA/Wa 79/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego (Sąd dopuścił dowód z dokumentów na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a....
. Z informacji inwestora wynikało, że rozebrano dach i strop nad ostatnią kondygnacją oraz część ścian ostatniej kondygnacji. Na wszystkich kondygnacjach podstemplowano stropy...

II OSK 2679/11 - Wyrok NSA z 2013-05-08

postępowania. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych reguluje w takim przypadku natomiast ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
ustawy o dostępie do informacji publicznej poddany może być bowiem tylko taki wniosek o udostępnienie dokumentów z akt sprawy administracyjnej, który został złożony...

VII SA/Wa 1193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

w dniu 29 października 2014 r. stan techniczny obiektu uległ pogorszeniu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (brak bramy, źle zabezpieczone otwory...
wydał zalecenia pokontrolne, nakazując współwłaścicielom nieruchomości R.Z. i K. Z.:, 1. zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem czynników...

VII SA/Wa 1613/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

przepisu art. 10 § 1 k.p.a. w sposób, który miałby istotny wpływ na wynik sprawy. Dopiero wykazanie przez stronę, że naruszenie przez organ administracji publicznej...
poprzez ich nie zastosowanie, - Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej], W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek...

II SA/Gd 396/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

informacji, które z obiektów należących do spółki zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wezwała do usunięcia naruszenia prawa polegającego na bezpodstawnym...
umieszczeniu w wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektów stanowiących własność Spółki., Spółka wyjaśniła, że z informacji publikowanych w mediach powzięła wiedzę...

VII SA/Wa 2776/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

, poprzez demontaż płytek posadzkowych i cegieł oraz wycinanie elementów konstrukcyjnych dachu. Ponadto, obiekt nie został zabezpieczony przed dostępem postronnych osób...
podjęcia takich czynności przy obiekcie zabytkowym, jak:, • niezwłoczne zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich; • zachowanie i konserwacja elewacji frontowej...

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

. Przedmiotowe żurawie są zaliczane do środków trwałych Spółki - grupy 6 tj. urządzeń technicznych, co potwierdza załączona informacja z dnia 22 maja 2014 r. Żurawie KONE...
obiektów, z których PWKZ wyselekcjonował 240 obiektów. Z uwagi na lakoniczne informacje zawarte w kartach ewidencyjnych powyższego opracowania, bazując także na dokumentacji...

II SA/Gd 397/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

nie przewiduje ustanowienia żadnego rodzaju szczególnej formy ochrony tych nieruchomości jako zabytków. Podkreślono, że wobec tego, że organy administracji publicznej zobowiązane...
się na jej terenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków, ani nie została powiadomiona o tym włączeniu. Informację na temat podjętej czynności włączenia skarżąca zaczerpnęła...
1   Następne >   +2   5