Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

w zakresie pkt c) i d), uznając, że pozostałe wnioskowane przez skarżącą informacje w pkt a), b), i e), nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie...
, podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Sąd pierwszej instancji wskazał, że informacją publiczną...

II SAB/Po 33/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-07-02

(art. 227, art. 228 i art. 229 pkt 3 k.p.a.), a także na skorzystaniu z uprawnień w ramach dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji o środowisku...
o dostępie do informacji publicznej i udostępnianiu informacji o środowisku, jak i niezadowolenie z całokształtu postawy Burmistrza (i pracowników urzędu) w sprawie...

II SA/Ol 278/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-06

zużytych akumulatorów. Dostęp do tak szczegółowych informacji pozwoliłby ustalić aktualne, realizowane moce produkcyjne zakładu recyklingu akumulatorów oraz wartość...
o udostępnianiu informacji stanowiący, że władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego...

VIII SAB/Wa 39/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

poinformował o treści art. 10 § 1 k.p.a., Wnioskodawcy pismem z 8 listopada 2016 r. zwrócili się do Wójta w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej...
administracyjne kontrola administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4...

II OSK 2112/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

uchwalenia planu Spółka może wystąpić o wydanie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
[...] informacji o wydanych pozwoleniach na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów na terenie gminy [...] od momentu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Go 162/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-06

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz.782), a dowód z przesłuchania świadków nie jest dopuszczalny przed wojewódzkim sądem administracyjnym., Natomiast...
odpadów na terenie gminy od momentu uchwalenia planu), - w tych sprawach Spółka może wystąpić o wydanie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SA/Po 214/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;, 2) oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania...
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływana na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn...

IV SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

skarżąca Spółka miała możliwość uzyskania informacji o wielkości opakowań środka w trybie dostępu do informacji publicznej., P. sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Głównego...
., W uzasadnieniu skargi spółka podniosła przede wszystkim, że nie miała dostępu do informacji zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu środka G., dotyczących rozmiaru...

II SA/Bd 490/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-25

uchybienia w składaniu informacji do Urzędu Marszałkowskiego ( a tym bardziej informacji nierzetelnych)., W świetle art.5 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 9.11.200 roku o dostępie...
zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ administracji publicznej pierwszej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium zobowiązało...

II SA/Po 600/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

uchwały w części, w której zawarto informacje o stanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakresie miejsc magazynowania przeterminowanych środków ochrony roślin...
inwestycyjnym, zaskarżając Uchwałę w części, w jakiej zawiera informacje w zakresie stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi tzw. mogilnikami i stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15