Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], mimo tego do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie otrzymało...
wykonującym zadania publiczne', o jakim mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze bowiem, zadaniem publicznym władz jest: 'zapewnienie...

I OSK 508/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w dniu 29 lipca 2008 r. wystąpił do Ministra Finansów 'o udzielenie informacji...
normatywnych. Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

I OSK 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Ministra Finansów o udostępnienie informacji...
już odpowiedzi pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. Ponadto organ podał, że brak jest podstaw do rozpatrzenia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądane...

I OSK 2154/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

., Z. F. w dniu [...] kwietnia 2011 r. złożył ponowny wniosek o udostępnienie akt postępowania wyjaśniającego w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej nie spełnia kryteriów, na podstawie których dokumenty te można by udostępnić., Z. F. w dniu [...] maja 2011 r. wniósł...

IV SA/Wr 721/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. A. K. wniosła w niniejszej sprawie skargę na naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez J. W. - Prezesa...
Spółdzielni Mieszkaniowej w J. - L. i radnego Rady Miejskiej. Z uzasadnienia skargi wynika, że naruszenie przez J. W. ustawy o dostępie do informacji publicznej polegało...

II SAB/Wa 267/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

informacji publicznej., Marszałek Województwa P. zarzucił Szefowi CBA naruszenie art. 13, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
wniosek nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie został spełniony zakres podmiotowy w rozumieniu art. 2 ust 1 tej ustawy. Zdaniem...

II SAB/Wa 2/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-16

w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W dniu 13 listopada 2003r. Prezes...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności...

II SAB/Kr 113/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-10-08

wnioskiem - znak wnioskodawcy [...], nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, lecz jest informacją...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie Wojewoda Małopolski stwierdził, że załatwiając sprawy z wniosków o informację publiczną organ kieruje...

II SAB/Wa 209/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-27

Rejonowego W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Stowarzyszenie [...] z siedzibą w K. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu...
dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym Stowarzyszenie zwróciło się o udostępnienie kopii materiałów znajdujących się w aktach spraw o sygnaturach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100