Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I OSK 146/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

o udostępnienie wydruku (kopii) aktu prawa miejscowego jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma w tym przypadku zastosowania. Zdaniem Sądu...
., sygn. akt II SAB/Po 101/13 i odrzucającego skargę J.K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić...

I OZ 307/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-05

informacji publicznej. W ocenie wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) do udzielenia informacji...
z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) stwierdził, że w sprawach dotyczących udostępnienia informacji...

II SAB/Ol 30/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-15

jego zarzutu dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej poprzez usunięcie danych osobowych z treści zarządzeń i protokołów. Uznał bowiem, że organ w piśmie...
też, że Sąd powinien był zbadać czy organ nie pozostawał w bezczynności, skoro nie wydał decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

II SAB/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

rozpoznawanej sprawy Sąd dokonując oceny na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm...
niejawnym sprawy ze skargi T. A. na bezczynność Wójta Gminy Reńska Wieś w przedmiocie informacji publicznej postanawia: sprostować z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 2456/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić wniosek. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. o sygn. akt I OSK 2456/13...
. o udostępnienie informacji publicznej - Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną., Wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2014 r., B.B. zwrócił się do Naczelnego Sądu...

II GSK 2140/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

', stanowiące doprecyzowanie zasad przeprowadzenia testów zawężania ceny (testy price squeeze). W komunikacie wskazał, że informacje niezbędne do przeprowadzenia 'Testów PS...
' wskazane w części I Ogólnej, rozdziale 8 Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego...

I FSK 770/16 - Wyrok NSA z 2016-09-28

dostępu do informacji o innym podatniku. W sytuacji, gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie dotyczące kilku stron, powinien im udostępniać materiały dotyczące wspólnej...
publiczny. Skoro bowiem interesem publicznym w rozumieniu art. 179 o.p. jest dobro osób trzecich, których dotyczą wyłączone z akt sprawy dokumenty zawierające informacje...

I SA/Gl 221/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

i być pozywana, jest też podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zatem dostęp do dokumentów zgromadzonych w urzędzie skarbowym przez spółkę i informacji...
[...] nr [...] w przedmiocie uprawnienia dostępu do dokumentów rozliczeniowych uchyla zaskarżoną interpretację. W dniu 2 sierpnia 2011 r. wpłynął do organu upoważnionego do wydawania...

II GSK 2347/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął...
Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej 'KIGEiT') oraz Polską Izbę Informacji i Telekomunikacji w Warszawie (dalej 'PIIT') oraz Polską Izbę Komunikacji...

VI SA/Wa 1056/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia i niezapewnienia przez władze publiczne równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;, 2...
Konstytucji RP poprzez niezagwarantowanie konstytucyjnego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia i niezapewnienia przez władze publiczne równego dostępu do świadczeń opieki...
1   Następne >   2