Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SAB/Rz 68/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-17

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej 'K.p.a.', bowiem zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r...
rozpoznania zażalenia strony skarżącej na nieudostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnianiu informacji...

II SA/Op 340/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

, i że mimo prośby o wskazanie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - przykładowych decyzji załatwiających pozytywnie wnioski o zamianę lasu na grunt rolny...
) odmowę dostępu do informacji publicznej. Strona zaś potrzebuje zapoznać się z treścią tych decyzji aby poznać interpretację w/w przepisów przez organ administracyjny...

I OSK 171/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

mającej służyć cywilnoprawnej regulacji stosunków własnościowych, czy też regulacjom z zakresu dostępu do dróg publicznych. Jak wyraźnie to podkreśla § 1 ust. 1...
możliwości dostępu do dróg publicznych przez tereny leśne. Jak stanowi zaś wyraźnie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100...

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

do zapewnienia jednostkom realizującym zadania publiczne nieodpłatnego dostępu do zgromadzonych w rejestrze danych, w zakresie niezbędnym do realizacji tychże zadań. Rozpoznanie...
informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na ostatnio wymieniony przepis...

IV SA/Wa 2952/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

nie stanowi instytucji mającej służyć cywilnoprawnej regulacji stosunków własnościowych, czy też regulacjom z zakresu dostępu do dróg publicznych. Jak wyraźnie to podkreśla...
za jej pośrednictwem do drogi publicznej. Podstawowym zadaniem zaś drogi leśnej jest dostęp do terenu leśnego w celu prowadzenia w nim gospodarki leśnej. Fakt, że droga leśna...

IV SA/Wa 2135/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

spoczywa obowiązek utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a obywatele mają prawo do dostępu do obiektów finansowanych przez samorząd gminny, w tym prawo...
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury., Dyrektor RDLP nie uznał jednak inwestycji za inwestycję o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury...

II SA/Sz 943/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-08-17

) w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198)., Z uwagi na powyższe ustalenia Kolegium nie podziela stanowiska...
racjonalnego uzasadnienia. Żądanie przedstawienia takich informacji może być przedmiotem odrębnego postępowania ( o ile organ nie przedstawił już stronie odpowiednich materiałów...

IV SA/Wa 54/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-24

. ew. nr [...], która ma służyć zapewnieniu działkom rolnym odwołujących się odpowiedniego dostępu do drogi publicznej., W ocenie odwołujących się organ nie ma kompetencji...
nie stanowi instytucji mającej służyć cywilnoprawnej regulacji stosunków własnościowych, czy też regulacjom z zakresu dostępu do dróg publicznych. Organ przytoczył § 1 ust. 1...

II OSK 2970/15 - Wyrok NSA z 2017-08-22

zostać zastosowane, tj. zawarte w Konwencji z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie...
przez organ art. 6 k.p.a poprzez nieuwzględnienie przepisów zawartych w konwencji z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa...

II SA/Op 509/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

, że w odniesieniu do działki nr A o odmowie ustalenia warunków zabudowy może przesądzić brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej oraz usytuowanie jej w obrębie stanowiska...
ich użytkowania. Wskazał też, że na terenie miejscowości [...] nie obowiązuje plan miejscowy, a przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Brakuje zatem przesłanek...
1   Następne >   3