Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Ke 213/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-19

stwierdzone. Zgodnie bowiem z definicją dokumentu urzędowego zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...
, pełniły służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas...

V SA 298/99 - Wyrok NSA z 1999-08-31

w organach Bezpieczeństwa Publicznego'. Brak w przedstawionych dokumentach informacji w sytuacji, gdy ustawa wymaga pozytywnego dowodu braku działań na szkodę ówczesnej opozycji...
publicznego pozbawia się uprawnień kombatanckich i w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r. K 15/93 wprowadzono ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 r...

IV SA/Wa 1655/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

przez wnioskodawcę w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora przy operacyjnym zdobywaniu informacji, przez co spełnione zostały przesłanki...
i skargę na dotychczasowe czynności IPN. Ponadto zażądał, aby przy jego nazwisku na oficjalnej stronie IPN znalazły się rzetelne informacji. W uzasadnieniu wniosku M. P. podał...

IV SA/Wr 424/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-27

przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa. Przedłożył również informację z dnia 26...
(Dz.U. z 2018 r., poz. 690 ze zm., dalej ustawa). Załączył także kserokopie materiałów archiwalnych, informacje opublikowane Encyklopedii Solidarności oraz pismo H. Ł. m.in....

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa oraz pismo Instytutu Pamięci Narodowej...
., Ponadto, w odpowiedzi na wezwanie organu o przesłanie szczegółowych informacji na temat prowadzonej działalności i doznanych represji oraz nadesłanie wszelkich dowodów...

II SA/Op 89/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-05-16

pojazd do przewozu ludzi. Dodał, że nie kwalifikuje się do świadczeń pieniężnych, lecz chciałby mieć łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych. W dalszej kolejności...
zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa, a także oświadczenia T. S. z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz B. P. z dnia 7 czerwca 2020 r., na okoliczność...

II SA/Łd 1523/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-02

przez ojca skarżącego życiorys, w którym wskazano na pracę w niemieckiej firmie w lotnictwie; informację z Archiwum Państwowego w L., iż brak jest szczegółowych...
informacji o branży niemieckich firm, jak również list imiennych, zatrudnionych w nich pracowników; informację z Archiwum Państwowego w Ł., iż z C. wysiedlono i wywieziono...

II SA/Łd 592/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
, bardzo rygorystyczne przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu...

II SA/Łd 159/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-06

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu ustawy...

II SA/Gd 591/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-12-20

informacje nie pozwalały na stwierdzenie, że mężowi Strony nie przysługiwał status kombatanta w rozumieniu przepisów ustawy o kombatantach., W konsekwencji Sąd uznał...
k.p.a. zasady przekonywania oraz wyrażonego w art. 8 k.p.a. nakazu prowadzenia przez organy administracji publicznej postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników...
1   Następne >   +2   +5   7