Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II SAB/Go 143/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-01

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330)., W oparciu o dokumenty przekazane przez strony postępowania ustalono...
. o dostępie do informacji publicznej w przewidzianym terminie 14 dni, pozostaje w bezczynności. Starosta nie udzielił informacji (art. 13 ust. 1 ustawy), nie wydał...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

I SAB/Wr 1512/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-25

publicznej na wniosek;, - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika...
w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji...

IV SAB/Wr 905/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-31

oraz art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także zasad i terminów określonych w art. 35 i art. 36, art. 8, art...
w sprawie. W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie. W dacie wydania w sprawie wyroku Sąd nie posiadał informacji odnośnie załatwienia przez Wojewodę sprawy...

II SAB/Po 79/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-19

są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz...
. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek zarejestrowano pod numerem [...], Do wniosku załączono szereg dokumentów, w tym między innymi: kopię informacji Starosty...

IV SAB/Wr 411/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-28

w zakresie dotyczącym terminów załatwienia spraw oraz art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
.; zwana dalej w skrócie 'p.p.s.a.'), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność...

II SAB/Wr 293/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika, że informacja nieudostępniona...
ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek, art. 10 ust...

II SAB/Wr 191/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-07

o dostępie do informacji publicznej, skarżący wnioskował o: 1/ zobowiązanie Wojewody do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329), dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej...

II OSK 2740/17 - Wyrok NSA z 2018-05-11

pkt 3 lit. f. i pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 782 z pózn. zm) w zakładce Zezwolenia...
:, • wskazana 'notatka' zawierająca wskazanie, iż 'Informacje te znajdują się również w wykazie decyzji administracyjnych (licencji) ważnych na dzień 17 marca 2016 r. art. 6 ust. 1...

IV SA/Wa 1045/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)., Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach...
albo załatwianych milcząco., Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 931/16, CBOSA, 'Postępowanie o udzielenie informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   35