Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 2925/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

na stronie internetowej gminy czy w Biuletynie Informacji Publicznej, skoro dostęp do umieszczania danych w tych bazach mają jedynie organy gminy. Inicjatorzy referendum...
sołectwach na obszarze Gminy. Ponadto taką rangę można przypisać rozpowszechnieniu tej informacji drogą elektroniczną w Biuletynie Informacji Publicznej lub stronie internetowej...

II SA/Op 259/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-16

internetową Biuletynu Informacji Publicznej, do której nie miał dostępu., Wskazując na powyższe skarżący domagali się uchylenia zaskarżonego postanowienia., Komisarz Wyborczy...
zarządzeń i informacji publicznych do wiadomości mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Niemodlin oraz poinformował, stosownie do zapytania, że Inicjator Referendum nie zwracał...

II SA/Sz 281/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-16

sposobem publikowania dokumentów urzędowych jest:, a) strona internetowa gminy oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy, b) tablice ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy...
. Po rozpowszechnieniu informacji elektronicznej rangę taką otrzymała także strona internetowa gminy, a następnie Biuletyn Informacji Publicznej danej gminy. W tym stanie rzeczy, sąd...

III SA/Lu 503/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-04

informacji jest to, że zapewnia on dostęp do opublikowanych w nim treści każdemu, kto posiada odpowiednie do tego urządzenia techniczne i w każdym dowolnym czasie. Pod określonymi...
się do Pełnomocnika o przedstawienie dowodu z informacji ogłoszenia prasowego o przedmiocie zamierzonego referendum w prasie codziennej ogólnodostępnej wraz...

III SA/Wr 320/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Stosownie natomiast do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września...
. Zaznaczono, że wszystkie te dane organ mógł z łatwością ustalić na podstawie posiadanych przez siebie informacji, ewentualnie na podstawie innych okoliczności (niepełna...

II SA/Po 672/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-14

i życia ludzi, uwag środowiskowych, braku dostępu do informacji, kwestii ekonomiczno-gospodarczych;, - § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada...
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199...

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

przestrzennego., Wskazano, że w powyższej sprawie, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentacji zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S...
przyjęty, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, tj. poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy...