Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

Jeżeli organ administracji nie odniósł zebranego w sprawie materiału faktycznego do przepisów prawa, wedle których rozstrzygnięte być powinno zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne, albo też, że niewłaściwie sformułowane było wezwanie o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie mają doniosłości prawnej dla oceny...

III SA/Gl 2205/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-09

, wyjaśnił, że w świetle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas...
z Konstytucją, nie jest dostateczną podstawą do stwierdzenia, że powstało zagadnienie wstępne., Organ wskazał, iż w dniu 11.03.2015r. TK wydal wyrok którym orzekł...

III SA/Wa 954/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

wyczerpującego przełożenia teoretycznych rozważań w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, na stan faktyczny niniejszej sprawy, w tym brak...
podatku od towarów i usług za 2009 r. i jego wynik nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla toczącego się, w związku z wniesieniem przez Stronę odwołania z dnia [...] lipca 2018 r...

I SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-05

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem...
poprzez przyjęcie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a tym samym uznanie...

I SA/Bd 885/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

zagadnienie wstępne stanowiące przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ zauważył, że postępowania w sprawach łącznego...
zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania musi stanowić przeszkodę uniemożliwiającą rozstrzygnięcie danej sprawy. Zależności między rozstrzygnięciem wstępnym...

II SA/Sz 508/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

uchwały., Organ uznał, iż wszczęcie przez wnioskodawczynię postępowania w przedmiocie uchylenia zapisu planu miejscowego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97...
, że oprócz ustalenia że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest zobowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I SA/Gd 415/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-17

. H. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. sygn. akt [...] Zagadnienie wstępne powstało dopiero po dacie wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
i prawne, które nie spełniają przesłanek ustawowych. Organy obydwu instancji błędnie przyjęły, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 §...

I SA/Po 841/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

., Skarżąca wyjaśniła, że zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania, należy do innego organu lub sądu, wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia NSA, rozstrzygnięcie NSA...
, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko taka kwestia prawna, która ujawniła się w toku...

III SA/Gl 922/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-01

nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2015r., sygn. I KZP, że zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE...
się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu rozpoznającego sprawę, lecz innego organu lub sądu prowadzącego już lub mającego...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100