Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 1571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

nie toczy się żadne postępowanie, które mogłoby być uznane za zagadnienie wstępne w stosunku do sprawy administracyjnej o wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie odzysku...
lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W omawianej sprawie skarżący wnosił o zawieszenie postępowania ze względu na to, że w jego ocenie...

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

Passat za odpad stanowi zagadnienie wstępne, od którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy celnej. Wbrew zaś twierdzeniom strony, sporządzona na jej zlecenie opinia...
, niezależnego biegłego. Kwestia ta stanowi zaś zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji., Zauważyć należy, że określona w tym przepisie instytucja...

II SA/Lu 1069/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-02-14

, że w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że zagadnieniem wstępnym jest kwestia, która musi wpływać na rozstrzygnięcie sprawy, w której toczy się postępowanie główne. O takiej...
organ lub sąd., Stosownie do art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji jest zobligowany do zawieszenia postępowania, gdy ujawni się zagadnienie wstępne...

IV SA/Wa 1568/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

wskazuje, że rozstrzygnięcie przez Starostę W. w przedmiocie rejestracji pojazdu, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co znajduje...
, które z tej przyczyny musi ulec zawieszeniu. Podkreślić trzeba, że musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym...

III OSK 1306/21 - Wyrok NSA z 2022-09-28

nie jest wynikiem zaniedbań skarżącej, ale długotrwałości postępowania administracyjnego. Alternatywą dla zawieszenia postępowania z uwagi na występujące zagadnienie wstępne (w sytuacji...
pkt 4 k.p.a. Polegało to na uznaniu, że w tej sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, które obligowało Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do zawieszenia postępowania...

II OSK 2414/17 - Wyrok NSA z 2019-08-30

nie stanowiło zagadnienia wstępnego w rozumieniu powyższego przepisu k.p.a. Zagadnienie wstępnym jest kwestia, która musi wpływać na rozstrzygnięcie sprawy, w której toczy...
może zostać rozstrzygnięta na różne sposoby - w zależności od tego, jakie rozstrzygnięcie wyda sąd lub inny organ, zagadnienie wstępne ma charakter materialnoprawny...

IV SA/Wa 1251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, które to postępowanie karne stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznania i rozstrzygnięcia...
niniejszej sprawy'. Spółka wskazała, że 'postępowanie karne wszczęte i prowadzone przez KMP w T. stanowi zagadnienie wstępne dla prowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania...

II SA/Kr 1153/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-15

na zbieranie odpadów stanowi zagadnienie wstępne dla postępowania o usunięcie odpadów. Za zawieszeniem postępowanie przemawiają również względy ekonomii procesowej...
zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Stwierdzić należy...

II SA/Wr 546/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-16

za zagadnienie wstępne, postępowanie główne nie może być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Nie wyłącza to jednak możliwości późniejszego wzruszenia we właściwym...
trybie decyzji rozstrzygającej, co do istoty, gdy w odpowiednim trybie zostanie zmienione rozstrzygnięcie uznawane za zagadnienie wstępne'. Pogląd taki został...

II SA/Sz 288/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-11

będącej posiadaczem odpadów w toku postępowania karnego, powinny stanowić zagadnienie wstępne, gdyż określenie adresata takiej decyzji stanowi jej podstawowy element...
był zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Prokuraturę Rejonową w S., która prowadzi śledztwo w sprawie składowania, wbrew przepisom ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13