Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

uregulowanie stanu prawnego w zakresie podmiotów prawa własności stanowiło zagadnienie wstępne., Maria i Józef S. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się 'sytuacje...

I SA/Wr 14/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-13

. nie wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego do Sądu Rejonowego w B., Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił sam rozstrzygnąć zagadnienie wstępne...
zagadnienia wstępnego nie jest możliwe, gdy zagadnienie to jest już przedmiotem rozpoznania w postępowaniu toczącym się przed właściwym dla jego rozstrzygnięcia organem lub sądem...

II SA/Kr 78/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-02

organ lub sąd. To zaś zagadnienie wstępne /prejudycjalne/ to zagadnienie materialnoprawne, otwarte i samoistne, należące do właściwości innego organu lub sądu...
par. 1 pkt 4 Kpa przewiduje zawieszenie postępowania gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...

I SA/Gd 1945/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-22

zaświadczenia zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. Zagadnienie wydania zaświadczenia skarżący oceniał jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...
do Ministra Edukacji Narodowej nie mogło być sprawą zakwalifikowaną do art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Zagadnieniem wstępnym dla sprawy, w której zapadła zaskarżona decyzja...

II SA/Kr 566/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-29

nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i do czasu jego rozstrzygnięcia organ administracji...
wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i do czasu jego rozstrzygnięcia organ administracji państwowej winien zawiesić postępowanie., Mając powyższe na uwadze, skoro...

III SA 992/98 - Wyrok NSA z 1999-01-29

zagadnienia wstępnego., Decyzję z dnia 18.12.1997 r. Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego W. z dnia 2.04.1997 r., W związku z żądaniem zawieszenia...
mógł zawiesić postępowanie, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd. W ocenie...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

procesowe wyodrębnienie zagadnienia wstępnego /związku schorzenia ze służbą wojskową od rozstrzygania o prawie do świadczeń uwarunkowanych owym zagadnieniem wstępnym...
. W konsekwencji w jednorodnym przedmiocie mamy do czynienia z odrębnymi strukturami orzeczniczymi. Przesłanki wstępne kontroluje NSA, natomiast rozstrzygnięcia o świadczeniach...

II SA 671/99 - Wyrok NSA z 1999-07-20

o nieważności decyzji., Odnosząc się do wniosku Teresy S., SKO ponownie wyjaśniło, że brak udziału strony w sprawie oraz ewentualne rozpatrzenie przez sąd zagadnienia wstępnego...
, gdyż rozpatrzenie niniejszej sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny /określenie sposobu korzystania...

III SA 37/99 - Wyrok NSA z 1999-10-15

przez rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji z pominięciem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, będącego podstawą wcześniejszego zawieszenia z urzędu postępowania podatkowego...
podmiotem gospodarczym; art. 201 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej przez rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji z pominięciem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego będącego...

III RN 115/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

celem wpisania do rejestru takiej zmiany jednego z elementów treści statutu, nie byłby rozstrzygnięciem przez sąd zagadnienia wstępnego, warunkującego rozpatrzenie sprawy...
1   Następne >   +2   4