Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 3227/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

produkcyjnych, magazynowych i warsztatowych i jest zagadnieniem wstępnym. Okoliczność ta stanowi zatem przesłankę do zawieszenia postępowania w świetle art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
przez jego błędne zastosowanie i zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy nie występuje zagadnienie wstępne w sprawie, oraz naruszenie art. 39 Prawa budowlanego poprzez...

II OSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

w tym przepisie. Skoro zawężenia takiego nie uczynił ustawodawca, nie wymieniając szczegółowo rodzajów sądów, których rozstrzygnięcia kazałby uznać za zagadnienie wstępne...
administracyjnego 'zagadnienie wstępne'. Istotnie, specyfika roli sprawowanej w wymiarze sprawiedliwości przez sądy administracyjne, sprowadzającej się do kontroli...

I SA/Wa 1186/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem organu, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko takie zagadnienie prawne...

II OSK 1345/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

stanowi zagadnienie wstępne w znaczeniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i od uprzedniego rozstrzygnięcia tego zagadnienia wstępnego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...
przyczyn nie uznał rozstrzygnięcia w sprawie rozbiórki za zagadnienie wstępne, mimo że w uzasadnieniu skargi strona skarżąca twierdziła m.in., że :'W okolicznościach...

VII SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

lub sąd, 3) zagadnienie to nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Organ odwoławczy wskazał, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. Zatem chodzi...
zagadnieniem wstępnym) skoro uważa, że działka nr [...] w Ł. jest położona na obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków. Otóż skoro decyzja o wstrzymaniu robót...

II SA/Bk 24/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-18

, że w tej konkretnej sprawie oczekiwanie na zakończenie postępowania o wpis do rejestru zabytków jest, wbrew twierdzeniom organów, zagadnieniem wstępnym wykluczającym możliwość...
. Zagadnieniem wstępnym, jak słusznie wskazał PWINB przytaczając znaczną ilość orzeczeń sądów administracyjnych, jest zagadnienie, bez rozstrzygnięcia którego niemożliwe...

II OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

postępowanie dowodowe narusza przepisy postępowania i to w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy., Skarżąca podkreśliła, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania...

VIII SA/Wa 971/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

w formie pozwolenia konserwatorskiego w prowadzonym przez PINB postępowaniu legalizacyjnym stanowi zagadnienie wstępne z art. 94 § 1 pkt 4 k.p.a., od rozstrzygnięcia...
w kamienicy przy ul. Ż. [...] w R. do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, czyli wydania przez Prezydenta ostatecznej decyzji ustalającej warunki...

VII SA/Wa 939/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

na wynik sprawy., Skarżąca podkreśliła, że zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa w przypadku gdy wydanie decyzji administracyjnej zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie...

VII SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

, podczas gdy pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków ma charakter zagadnienia wstępnego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2...
wstępnym wymaganym dla wydania decyzji na podstawie Prawa budowlanego. [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków, wiedząc o istnieniu wątpliwości interpretacyjnych, winien...
1   Następne >   +2   6