Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

jest bowiem jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy sposób zakończenia postępowania wznowieniowego. Jeżeli bowiem doszłoby do stwierdzenia nieważności decyzji...
, że Pani I. G. złożyła skargę na rozstrzygnięcie GINB. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności traktowane jest jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy...

II SAB/Po 51/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

zagadnieniem wstępnym a załatwieniem sprawy nr [...]., Postanowieniem z dnia 25 marca 2008 r. nr [...] (k. 58 akt adm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. uchyliło zaskarżone...
decyzji wywłaszczeniowej. Jest to zagadnienie wstępne, ponieważ ewentualna nieważność decyzji wywłaszczeniowej spowoduje, że postępowanie o zwrot stanie się bezprzedmiotowe...

VII SAB/Wa 33/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

- zarówno pozytywne, jak i negatywne dla strony - zakończenie postępowania administracyjnego. Innymi słowy, zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej...
'[...] ', W tym miejscu podnieść trzeba, iż na konstrukcję 'zagadnienia wstępnego', o którym mowa w ww. przepisie, składają się cztery elementy: (1) zagadnienie to wyłania...

VII SAB/Wa 32/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

, zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. Chodzi tu o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej...
/Wa 1846/14) oraz uchwały [...] w części ( Wyrok WSA IV SA/Wa 2062/14)., W tym miejscu podnieść trzeba, iż na konstrukcję 'zagadnienia wstępnego', o którym mowa w ww...

II OSK 918/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

pozytywne, jak i negatywne dla strony - zakończenie postępowania administracyjnego. Innymi słowy, zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. Chodzi...
/Wa 2062/14)., Zdaniem Sądu, na konstrukcję 'zagadnienia wstępnego', o którym mowa w ww. przepisie, składają się cztery elementy: (1) zagadnienie to wyłania się w toku...

II SAB/Lu 157/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-26

wstępnego przez inny organ lub sąd, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W wyroku z dnia [...]. ( I OSK 2108/11 opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów...
skarżąca, że usprawiedliwieniem dla organu w ocenie jego przewlekłości nie może być zawieszenie [...]. postępowania z powołaniem się na wystąpienia zagadnienia wstępnego...

II SAB/Gl 30/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

wywłaszczonej nieruchomości w R. przy ulicy [...], do czasu wyjaśnienia zagadnienia wstępnego polegającego na przywróceniu własności nieruchomości objętej postępowaniem...
zagadnienia wstępnego, jakim jest przywrócenie Gminie Miasta R. wpisu prawa własności do nieruchomości będącej przedmiotem postępowania o zwrot, zawiesił postępowanie., W wyniku...

I OSK 893/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

nie oceniając, czy zaistniała przeszkoda w zakończeniu sprawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, przy jednoczesnym stwierdzeniu...
prawa spór w odniesieniu do zawartego w tym przepisie zwrotu 'zagadnienie wstępne'. W jego ocenie wydzielenie z działki nr [...] obr. [...] jedn. ewid. P. działki...

II OSK 2356/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

- stanowi zagadnienie wstępne, od którego zależy sposób zakończenia postępowania wznowieniowego., Następnie, S. G. wiosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie...
projektu budowalnego i udzieleniu pozwolenia na budowę stanowiły zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia wniosków w przedmiocie wznowienia postępowań, to organ winien...

II SAB/Ke 64/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-20

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W niniejszej sprawie za takie zagadnienie wstępne...
, LEX nr 1329199), nie ma żadnego wpływu na tok postępowania wznowieniowego., Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   21