Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1160/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

, to wyrok w sprawie rozwodowej stanowi zagadnienie wstępne w sprawie meldunkowej, gdyż może doprowadzić do istotnej zmiany stanu prawnego i umożliwić odstąpienie od oceny...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. , Zażalenie Witolda G. nie zostało uwzględnione przez Wojewodę (...), który postanowieniem z dnia 5 maja 1993...

SA/Po 3224/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-21

. Zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa jest sprawa...
zagadnienia wstępnego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w P. Tym zagadnieniem wstępnym było zakwalifikowanie spadkowej nieruchomości jako zabytku podlegającego wpisaniu...

II SA 1678/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

za zagadnienie wstępne postępowanie główne w rozpoznawanej sprawie nie może być zawieszone na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Nie wyłącza to możliwości późniejszego...
za zagadnienie wstępne. Należy bowiem pamiętać, że do czasu wzruszenia każdego rodzaju orzeczenia obowiązuje ono nadal i korzysta z domniemania prawidłowości., Przechodząc...

SA/Wr 642/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-31

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Po zawieszeniu postępowania organ - stosownie...
do art. 100 par. 1 Kpa - występuje jednocześnie do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego lub wzywa stronę do wystąpienia o to we właściwym...

SA/Wr 518/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-27

wstępnego /art. 100 par. 1 in fine Kpa/. W sporze tym zapadło orzeczenie sądowe niekorzystne dla skarżącego, n samo rozstrzygnięcie zagadnienia prejudycjalnego wiąże...
organ lokalowy w tej sprawie słusznie zawiesił postępowanie administracyjne /art. 97 ust. 1 pkt 4 Kpa/ i wezwał stronę o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia...

III SA 183/93 - Wyrok NSA z 1993-06-30

z urzędu postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i art. 106 par. 2 Kpa, a także nadesłała fotokopię pisma z dnia 29 października 1991 r...

IV SA 1215/92 - Wyrok NSA z 1993-03-05

wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd zagadnienia wstępnego, jakim jest spór graniczny., Postanowieniem z dnia 6 lipca 1992 r. nr UAN-II-73518-3/92, wydanym z upoważnienia...

K 11/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-09

do skierowania sprawy na posiedzenie, jeżeli uzna, że zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego/. Jeżeli stanowisko prezesa łączy, się z wykonywaniem...

III AZP 16/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

. 391 Kpc w związku z art. 211 Kpa., Analizę przedstawionego zagadnienia trzeba poprzedzić uwagą wstępną, dotyczącą sformułowania tego zagadnienia w formie wniosku...
, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1993 r., II SA 636/93...

III AZP 19/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

okresu powojennego. Konstytucja ta stanowi jednak tylko przesłankę wstępną końcowej konkluzji co do charakteru prawnego tego dokumentu., Rozstrzygająca natomiast...
listopada 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, postanowieniem z dnia 18 czerwca 1993 r. SA/Gd 210/93...
1   Następne >   2