Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1206/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

powszechnego jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Ponadto Kolegium stwierdziło, że na podstawie art. 70 § 6 pkt 3 O.p., z dniem 16...
przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, b) art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. przez dokonanie dowolnej oceny materiału zgromadzonego dowodowego...

II FSK 1209/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

. Prezydent W. i w dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent M. Zdaniem Kolegium, wyrok sądu powszechnego jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Ponadto...
Administracyjnego w Szczecinie Spółka zarzuciła Kolegium naruszenie: a) art. 201 § 1 pkt 2 O.p. przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, b) art. 187...

II FSK 1207/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

r. Prezydent Miasta Stołecznego W. Zdaniem Kolegium, wyrok sądu powszechnego jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Ponadto Kolegium stwierdziło...
zarzuciła Kolegium naruszenie:, a/ art. 201 § 1 pkt 2 O.p. przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne;, b/ art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p....

I SA/Po 275/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-06

w formie aktu notarialnego Rep. A nr [...], jest nieważna., W związku z powyższym organ I instancji uznał, że w toku prowadzonej kontroli podatkowej powstało zagadnienie wstępne...
, że organ podatkowy nie musi być stroną postępowania, w którym jest rozstrzygane zagadnienie wstępne., W konkluzji organ II instancji stwierdził, że rozpatrzenie sprawy...

VII SA/Wa 324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-20

pkt 7 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...
organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2 k.p.a.). W razie, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ...

II FSK 2398/16 - Wyrok NSA z 2017-03-10

powyższe SKO stwierdziło, że w rozpoznawanej sprawie rozstrzygnięcie sądu powszechnego stanowi zagadnienie wstępne istotne dla określenia spółce wysokości zobowiązania...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu spółka zarzuciła organowi naruszenie:, 1) art. 201 § 1 pkt 2 o.p. poprzez błędne uznanie, że w sprawie istnieje zagadnienie wstępne...

IV SA/Wa 543/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

IV SA/Wa 542/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

IV SA/Wa 541/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

II OSK 649/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
jak i w przesłanym zażaleniu stwierdziła, iż podstawą do zawieszenia postępowania jest 'naruszenie prawa materialnego co do charakterystyki zagadnień wstępnych...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100