Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2745/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

przez Sąd nieistnienia uchwały powołującej go na stanowisko Prezesa Zarządu spółki T. Sp. z o.o. jest zagadnieniem wstępnym, o charakterze prejudycjalnym wpływającym...
art. 201 § 1 O.p. nie przesądza w jaki sposób zagadnienie wstępne zostanie rozstrzygnięte, ale wystarczy, że ma ono wpływ na wynik toczącego się postępowania. Ewentualne...

III SA/Wa 2744/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

powołującej go na stanowisko Prezesa Zarządu spółki T. Sp. z o.o. jest zagadnieniem wstępnym, o charakterze prejudycjalnym wpływającym na ewentualne rozstrzygnięcie...
w jaki sposób zagadnienie wstępne zostanie rozstrzygnięte, ale wystarczy, że ma ono wpływ na wynik toczącego się postępowania. Ewentualne uznanie nieistnienia uchwały...

I SA/Gl 1564/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-18

stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 o.p. Tym samym zawisłość sporu przed NSA, spowodowała konieczność zawieszenia postępowania odwoławczego...
się do rozstrzygnięcia, czy w postępowaniu w przedmiocie określenia spółce zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r., wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu...

II OSK 1570/11 - Wyrok NSA z 2012-12-20

stanowi zagadnienie wstępne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy samowoli budowlanej., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. postanowieniem z dnia [...] maja 2010 r...
zagadnienia prawnego. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Tak więc to na organie...

VII SA/Wa 14/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

i wyjaśnił pojęcie zagadnienia wstępnego. Dodał, że musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Główny Inspektor...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte...

II SA/Rz 1248/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-08

przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przez 'zagadnienie wstępne' rozumieć należy sytuację, w której rozstrzygnięcie sprawy i wydanie...
jest zagadnieniem wstępnym w takim postępowaniu. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego rozstrzygające o stanie prawnym nieruchomości będącej przedmiotem postępowania...

I SA/Łd 186/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-19

treści., W ocenie SKO w przedmiotowej sprawie nie powstało zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), gdyż sprawa podatkowa - określenie wysokości zobowiązania...
rozstrzygnięciem sprawy podatkowej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne. Wobec tego organ...

I SA/Łd 1207/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-17

1 pkt 2 o.p. Dotyczy on sytuacji, kiedy występuje zagadnienie wstępne istotne dla sprawy a nie rozstrzygnięte., Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia zatem wówczas...
., Z powyższego wynika zatem, iż zagadnieniem wstępnym może być tylko taka kwestia prawna, która albo ujawnia się w toku postępowania i dotyczy istotnej dla sprawy kwestii...

II SA/Wr 347/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-30

się do twierdzenia, że w rozpatrywanej sprawie nie występuje sygnalizowane przez stronę zagadnienie wstępne, obligujące organ do zawieszenia postępowania. Zagadnieniem...
się do ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie istnieje zagadnienie wstępne obligujące organ do zawieszenia postępowania. W ocenie skarżącej takie zagadnienie istnieje...

II SA/Gl 508/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-06

, że organ musi ustalić istnienie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Skoro przedmiotem zawieszonego przez organ...
tej decyzji jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, bowiem że przedmiotem...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100