Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 815/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
jeszcze rozstrzygnięte., W ocenie WSA, organy obu instancji prawidłowo uznały, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania koncesyjnego...

VI SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

k.p.a. polegające na przyjęciu, że w niniejszej sprawie występuje zagadnienie wstępne z zakresu prawa cywilnego dotyczące ustalenia istnienia umowy przyrzeczenia dzierżawy...
przez przedsiębiorstwo przyrzeczenie ustanowienia prawa do nieruchomości w postaci umowy pojawia się zagadnienie wstępne. Od jego bowiem uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie...

VI SA/Wa 1160/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny dla postępowania...
nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność, zdaniem skarżącej. ma miejsce w przedmiotowej...

VI SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
', wówczas nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1163/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
', wówczas nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

o zmianę decyzji koncesyjnej poprzez wpisanie udziałowca'. Natomiast zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania...
(zwaną też zagadnieniem wstępnym) opisuje się wyodrębniając w tym pojęciu jego cztery najistotniejsze składniki: 1) zagadnienie to powstaje w toku danego postępowania...

II SA/Go 20/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

, że przepis art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który reguluje podstawy zawieszenia ze względu na istnienie zagadnienia wstępnego określa następujące warunki...
jego zastosowania:, 1) istnienie zagadnienia wstępnego:, 2) ujawnienie się tego zagadnienia w toku postępowania podatkowego,, 3) kompetencję innego organu lub sądu...

II GSK 5281/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zagadnienie wstępne, w myśl art. 97 § 1 pkt 4 kpa, wiąże się z wystąpieniem...
przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia...

II GSK 407/06 - Wyrok NSA z 2007-05-17

się nowej okoliczności, kwalifikowanej jako zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 k.p.a. oraz przepisu art. 201 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
kwestii przez Trybunał Konstytucyjny, jeśli jest bezpośrednio związane z kwestią rozpatrywaną przez organ wydający decyzję, należy uznać za zagadnienie wstępne i z mocy ustawy...
1   Następne >   +2   6