Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
, o którym mowa wyżej, należy interpretować w tym znaczeniu, że zagadnienie wstępne nie zostało rozpoznane i nie został wydany żaden ostateczny akt administracyjny...

II SA/Kr 435/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-18

powyższe okoliczności na uwadze organ II instancji uznał, że decyzja z dnia 9 grudnia 2015 roku i toczące się w tej sprawie postępowanie stanowi zagadnienie wstępne...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Pojęcie zagadnienia wstępnego...

II SA/Rz 1177/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-12

. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 1 i § 3 K.p.a. poprzez brak wyjaśnienia podstawy zawieszenia, brak wykładni pojęcia 'zagadnienie wstępne' i brak wyjaśnienia...
, że zagadnienie wstępne wystąpiło oraz, że między prowadzeniem postępowania a okolicznością uznaną przez organ za takie zagadnienie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy...

VIII SA/Wa 668/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

zażalenie. Wnosząc o uchylenie ww. postanowienia wskazał, że brak jest zagadnienia wstępnego od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie jego sprawy. Zagadnienie wstępne...
faktycznych natomiast zagadnienie wstępne (prejudykat) to kwestia prawna której uprzednie rozstrzygnięcie warunkuje rozpatrzenie sprawy. Zagadnienie wstępne wiąże...

II SA/Rz 805/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-27

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu, a rozstrzygnięcie właściwego sądu administracyjnego...
wskazanego wyżej wyroku WSA w R. Wydanie przez NSA oczekiwanego wyroku stanowi w ocenie organu odwoławczego - podzielającego stanowisko organu I instancji - zagadnienie wstępne...

II SA/Op 477/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-19

wstępnego w sprawie, ani też dlaczego rozpoznanie skargi na ostateczną decyzję SKO w Opolu uznał za zagadnienie wstępne. Organ nie wskazał też, jak merytorycznie...
wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Zdaniem Kolegium, w przedmiotowej sprawie nie doszło do wyłonienia się zagadnienie...

II SA/Gl 663/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-08

do rozpatrzenia przez inny organ lub sąd, organ w żaden sposób nie wyjaśnił o jakie zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie chodzi. Dodała, iż w jej ocenie w sprawie...
nie występuje istotne zagadnienie wstępne, które mogłoby stanowić podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie zmiany zagospodarowania przedmiotowej działki...

II SA/Po 445/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-10

istnienia miedzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji...
w całości., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, iż zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...

II SA/Ol 201/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-12

, wskazując na konieczność rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych przez sądy administracyjne. Podał, że decyzja ta została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
postanowienia w całości i wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych w postaci:, a) rozpoznania skargi kasacyjnej...

II SA/Kr 805/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. Zatem chodzi o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji...
tylko rozstrzygnięcia, które warunkują wydanie orzeczenia merytorycznego. Zagadnienie wstępne dotyczy więc sytuacji, w której rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy będącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100