Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

II GSK 1048/09 - Wyrok NSA z 2010-12-02

do Spółki. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie przez sąd sprawy ze skargi spółki na decyzję KNF z [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne. Od niego zależy...
oraz Giełdzie Papierów Wartościowych dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spółki, zostało przez KNF prawidłowo ocenione jako 'zagadnienie wstępne...

VI SA/Wa 2495/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

do Spółki., W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie przez sąd sprawy ze skargi spółki na decyzję organu z dnia [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne bowiem od niego...
przez KNF prawidłowo oceniona jako 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie...

VI SA/Wa 2496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

do Spółki., W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie przez sąd sprawy ze skargi spółki na decyzję organu z dnia [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne bowiem od niego...
regulowanym papierów wartościowych spółki, została przez KNF prawidłowo oceniona jako 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 1992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

[...] organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowi zagadnienie wstępne., Strona wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem...
oraz w zw. z art. 730 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego polegającą na przyjęciu, że zagadnienie wstępne w sprawie zezwolenia...

VI SA/Wa 1046/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

sprawy ze skargi spółki na decyzję KNF z dnia [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne albowiem od niego zależy czy prospekt, którego dotyczy aneks nr 18...
o tym, iż obowiązek przekazywania aneksów nie istnieje, to tym samym nie może istnieć zagadnienie wstępne, które o tym obowiązku przesądzi. Zagadnienie prejudycjalne...

II GSK 48/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

aneks nr 17, stanowi zagadnienie wstępne, bowiem od niego zależy, czy prospekt, może być nadal podstawą dopuszczenia akcji skarżącej do obrotu na rynku regulowanym...
. zakazującą spółce oraz Giełdzie Papierów Wartościowych dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spółki stanowi 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art...

VI SA/Wa 2713/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

nabiera więc zagadnienie tożsamości sprawy administracyjnej. Należy w związku z tym zauważyć, że zgodnie z powszechnym stanowiskiem doktryny (por. B. Adamiak, glosa...

II GSK 1581/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ujawnione w sprawie zagadnienie może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
. Komentarz, WKP 2019, wyd. II, uwagi do art.97; L. Klat-Wertelecka, Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Administracja i prawo...

VI SA/Wa 1477/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

. decyzją i uznała, że rozpoznanie przez sąd administracyjny skargi wniesionej na ww. decyzję stanowi zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie niezbędne...
się postępowanie w sprawie głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść...

II GSK 1775/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu Spółki na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie. Komisja...
decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Komisja stwierdziła, że skarżąca z jednej strony czyni zarzut Komisji, że nie ustaliła...
1   Następne >   +2   +5   8