Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

Jeżeli organ administracji nie odniósł zebranego w sprawie materiału faktycznego do przepisów prawa, wedle których rozstrzygnięte być powinno zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne, albo też, że niewłaściwie sformułowane było wezwanie o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie mają doniosłości prawnej dla oceny...

III SA/Kr 463/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-28

: nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...]. W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy i stwierdził, że ustalenie właściciela rozgraniczanej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym...
, że zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane...

I SA/Wa 2505/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

z urzędu lub na żądanie strony., W przedmiotowym postępowaniu zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie umożliwi jego dalsze prowadzenie jest ustalenie następców prawnych...
powszechnym postępowanie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści tego przepisu wynika, że organ administracji publicznej ma obowiązek...

III SA/Lu 500/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-27

sprawie [...] biegu procesowego', nie podał o jakie zagadnienie wstępne chodzi, ani też nie wykazał aby wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Kolegium zarzuciło brak uzasadnienia stanowiska organu I instancji zarówno co do tego o jakie zagadnienie wstępne chodzi, jaki organ...

IV SA/Wa 1254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

wstępnego przez inny organ lub sąd;, * zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zatem zawieszenie postępowania w oparciu o powyższy przepis może nastąpić...
przedmiotowego postępowania, ponieważ nie jest to zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie czy ujawnienie w ewidencji gruntów działek...

IV SA/Po 932/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

ugodzie sądowej oraz we wcześniejszym, a niezakończonym postępowaniu rozgraniczeniowym stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art.97 § 1 pkt 4 Kpa, gdyż ma wpływ...
wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Dalej organ powołując się na judykaturę wyjaśnił, że zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne...

II SA/Rz 885/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-30

, istnieje dokumentacja pozwalająca na dokonanie żądanej zmiany., Zgodnie z pierwszym stanowiskiem sądowy spór o własność nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne w stosunku...
. Podkreślić należy, że zagadnienie wstępne to zagadnienie o charakterze materialnoprawnym. O istnieniu kwestii prejudycjalnej decyduje jej związek z aktualnie rozpatrywaną...

II SA/Rz 1248/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-08

przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przez 'zagadnienie wstępne' rozumieć należy sytuację, w której rozstrzygnięcie sprawy i wydanie...
jest zagadnieniem wstępnym w takim postępowaniu. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego rozstrzygające o stanie prawnym nieruchomości będącej przedmiotem postępowania...

I OSK 945/20 - Wyrok NSA z 2020-10-28

jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., i zawiesił postępowanie do czasu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Organ stwierdził...
, że w orzecznictwie sądów oraz w doktrynie przyjmuje się powszechnie, że zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

IV SA/Po 1223/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-25

rozstrzygnięcie sprawy. Zagadnienie wstępne to zagadnienie na które składają się następujące elementy konstrukcyjne: 1) wyłania się ono w toku postępowania administracyjnego, 2...
zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   47