Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

VIII SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

do innego organu administracji lub sądu, zagadnienie wstępne wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia tzn. przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz istnieje zależność...
, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Jeśli związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania, a zagadnieniem wstępnym nie występuje...

I OSK 661/16 - Wyrok NSA z 2018-02-01

jeszcze rozstrzygnięte i istnieje związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W ocenie Sądu I instancji, w niniejszej sprawie...
wystąpiły wszystkie wymienione wyżej przesłanki. Zagadnieniem wstępnym, które ma istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy, które zadecyduje o treści rozstrzygnięcia...

IV SA/Gl 740/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-26

to nastąpić., Przechodząc do oceny trzeciej z wymienionych we wniosku podstaw wznowieniowych organ podniósł, iż zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 7...
dla rozstrzygnięcia sprawy kwestia prawna, jaka wyłoniła się w toku postępowania. Zagadnienie wstępne rozstrzygane być musi w odrębnym postępowaniu, stanowiąc jego przedmiot...

II SA/Wa 1658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (ibidem). Taka sytuacja, mając na względzie...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie polegające na przyjęciu, że przepis ten może być stosowany...

IV SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-10

uznać, że istnieje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.'., Skargę na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił...
wstępnym., W ocenie Sądu w niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione wyżej przesłanki. Zagadnieniem wstępnym, które ma istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy...

I OSK 1453/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

to nastąpić., Przechodząc do oceny trzeciej z wymienionych we wniosku podstaw wznowieniowych organ podniósł, iż zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 7...
dla rozstrzygnięcia sprawy kwestia prawna, jaka wyłoniła się w toku postępowania. Zagadnienie wstępne rozstrzygane być musi w odrębnym postępowaniu, stanowiąc jego przedmiot...

II SA/Wa 572/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

publicznej. Zatem - w ocenie Sądu - nie można uznać za zagadnienie wstępne oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu w innej sprawie administracyjnej, a mianowicie do czasu...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (ibidem). Taka sytuacja, mając na względzie wyżej wykazane okoliczności oraz kontekst...

II SA/Wa 1424/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-05

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy , od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie, polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że rozpatrzenie złożonego...

III OZ 279/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-19

pkt 1 P.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji...
wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy...

II SA/Ol 11/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-25

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez zagadnienie wstępne należy...
, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. Dopóki...
1   Następne >   +2   +5   +10   31