Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 515/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
wstępnego nie zostało zdefiniowane przez ustawę. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...

IV SA/Wa 2494/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zarówno w doktrynie prawa jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych...

IV SA/Wa 239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne...
, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie...

II SA/Bd 853/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

przed Wójtem Gminy L. postępowanie o rozgraniczenie działek [...] (obręb B.) i działki [...] (obręb P.) może stanowić zagadnienie wstępne przy orzekaniu w sprawie...
. wiedzy o wszczętym i nie zakończonym postępowaniu wznowieniowym odnoszącym się do rozgraniczenia działek, nie zostało ono uznane przez niego za zagadnienie wstępne w związku...

IV SA/Wa 2431/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

z powyższym uznając, że prowadzone przed Marszałkiem Województwa [...] postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego stanowi zagadnienie wstępne w prowadzonym...
złożenia wniosku do Marszałka Województwa [...] jest niewystarczającą przesłanką do uznania postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego za zagadnienie wstępne...

II SA/Po 69/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

, że w nauce prawa administracyjnego przez 'zagadnienie wstępne' rozumie się zagadnienie materialnoprawne o charakterze otwartym i samodzielnym, które wyłoniło się w toku...
), iż zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

II OSK 1271/10 - Wyrok NSA z 2011-09-06

za kradzież drzew z nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie stanowi, zdaniem W. B., zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...

II SA/Ol 310/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-28

U stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 §1 pkt. 4 k.p.a., który stanowi, że gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
Odnosząc się do przesłanki z art. 97§ 1 pkt.4 k.p.a., wyjaśniono, że zagadnienie wstępne jako przeszkoda uzasadniająca zawieszenie postępowania administracyjnego zachodzi...

II SA/Bd 1039/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-02-01

zagadnienie wstępne przy orzekaniu w sprawie nieważności wydanych w nim decyzji, bez udziału skarżących jako właścicieli zadrzewionej nieruchomości gruntowej stanowiącej...
się postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...

II SA/Łd 290/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-27

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Ł. Delegatura w S. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 ust. 4 k.p.a. Wyjaśnienie kwestii oddziaływania...
w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego., Stanowiska tego nie podzielił organ drugiej instancji w zaskarżonym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100