Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II OSK 748/11 - Wyrok NSA z 2011-10-04

., Organy administracji obu instancji odmówiły zawieszenia postępowania z powodu wskazanego przez skarżącego, uznając, że nie jest to zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
a nie jej stanem prawnym. Tym samym wynik tych postępowań nie był zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Jak się bowiem powszechnie przyjmuje (por. A.Wróbel...

IV SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

do uznania, że w niniejszej sprawie rozstrzygnięte zostało zagadnienie wstępne przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydawaniu decyzji. Organ...
, stosownie do art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...

II SA/Lu 870/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-23

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie, należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

lub sąd; zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ administracji publicznej obowiązany jest ustalić związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej...
przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym- gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania /odpowiednio - wyrok NSA z dnia...

II SA/Lu 716/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-20

wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne w rozumieniu cyt. przepisu, to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne...
jest ustalić związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W razie, gdy związek ten nie występuje...

II SA/Lu 913/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-23

nie była ostateczne, nie mogła być więc traktowana jako rozstrzygająca zagadnienie wstępne należące do właściwości tego organu., W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, że wydanie...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił nadto, że z chwilą wydania decyzji przez Prezesa IPN...

IV SA/Gl 792/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-17

publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Pismem...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przywołany powyżej przepis art. 97 § 1 pkt. 4 zawiera normę, mocą której organ...

II SA/Rz 42/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-28

nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją. Przypomnieć bowiem należy, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które ma charakter otwarty...

II SA/Łd 613/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-31

zagadnienie wstępne przez właściwy organ lub sąd., Na marginesie Kierownik Urzędu podniósł, iż J. M. we wniosku o wznowienie postępowania wskazał nowych świadków...
, który wydał decyzję,, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ...

II OSK 1051/07 - Wyrok NSA z 2008-11-14

, sadowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten dotyczy więc wystąpienia w sprawie kwestii prejudycjalnej (zagadnienia wstępnego). Przez pojecie zagadnienia...
wstępnego w postępowaniu sadowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne...
1   Następne >   +2   4