Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 147/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. W związku z tym, chodzi o bezwzględne...
musi ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym o takiej bezpośredniej zależności przesądza...

I SA/Łd 237/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-28

zakończenia postępowania toczącego się przed sądem. Zatem, w ocenie organu, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości podatku akcyzowego jest zagadnieniem wstępnym...
w sprawie podatku akcyzowego., W opinii organu zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postępowanie...

III SA/Wa 1411/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

rozstrzygnięcie w sprawie skargi za 2013 r. stanowi zagadnienie wstępne, które jest bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem w sprawie decyzji za 2014 r. Zarówno...
do uznania, że prawomocne rozstrzygnięcie skargi przez sąd administracyjny w innej odrębnej sprawie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu. Zatem ustalenia...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

O.p., wskazując przede wszystkim na znaczenie określenia 'zagadnienie wstępne' i akcentując bezpośredni związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, będącej przedmiotem...
postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W ocenie tego organu, samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania toczonego przez inny organ lub sąd może mieć...

II FSK 2244/18 - Wyrok NSA z 2020-12-16

Ordynacji podatkowej, stanie się ostateczna, w świetle art. 201 § 1a Ordynacji podatkowej. Zdaniem Naczelnika, przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
oraz odpowiedzialnością członków zarządu za zaległości podatkowe Spółki i stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Istnieje prawdopodobieństwo...

II SA/Rz 805/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-27

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu, a rozstrzygnięcie właściwego sądu administracyjnego...
wskazanego wyżej wyroku WSA w R. Wydanie przez NSA oczekiwanego wyroku stanowi w ocenie organu odwoławczego - podzielającego stanowisko organu I instancji - zagadnienie wstępne...

I SA/Lu 340/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-09

zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej., Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie., W wyniku jego rozpoznania Dyrektor Izby Administracji...
sytuacji, gdy wydanie rozstrzygnięcia w konkretnej, jeszcze nie zakończonej sprawie, pozostaje w ścisłym związku z nierozstrzygniętym jeszcze zagadnieniem wstępnym. Organ...

II SA/Łd 110/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

zasiedzenia, ponieważ stwierdzenie zasiedzenia nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania, gdyż rozstrzygnięcie sprawy dotyczyć będzie każdoczesnego właściciela nieruchomości...
, że zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie przez Sąd Rejonowy dla Ł.-Ś. w Ł. kwestii zasiedzenia przez Skarb Państwa gruntów położonych w Łodzi przy ul. A 11, oznaczonych...

VII SA/Wa 718/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

od wystąpienia następujących warunków: zagadnienie wstępne musi wyłonić się w toku postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi należeć do innego organu...
sprawy i wydaniem decyzji. Powyższa zależność to bezpośredni związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym, które musi posiadać charakter...

I SA/Gd 1580/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-14

przesłanek, a mianowicie: postępowanie podatkowe jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
od stycznia do lutego 2009 r. oraz od marca do czerwca 2009 r. stanowił zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zdaniem Dyrektora nie ulega wątpliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100