Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1167/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

2016 r. nr [...] rozstrzygającej zagadnienie wstępne dotyczące ustalenia istnienia lub nieistnienia umowy cywilnej o przekazaniu 13 koni rasy arabskiej zawartej pomiędzy...
administracyjnego, do czasu rozstrzygnięcia tego zagadnienia przez odpowiedni sąd powszechny. Zatem wynik postępowania w niniejszej sprawie jest zagadnieniem wstępnym...

II OSK 1466/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

do Naczelnego Sądu Administracyjnego od powyższego wyroku wniósł A. W., Burmistrz B. decyzją z dnia [..] sierpnia 2016 r. rozstrzygnął zagadnienie wstępne dotyczące ustalenia...
, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik sprawy, to konsekwentnie powinien był uznać, że Burmistrz B...

II SA/Ke 794/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-12-22

zagadnienie wstępne. Do chwili rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia - wobec powstałego w tej mierze sporu kompetencyjnego - nie można bowiem wydać orzeczenia...
rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie, który z organów jest w powyższej sprawie...

II SA/Wr 751/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

, że rozstrzygnięcie w przedmiocie nabycia spadku po H. S. i M. S. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., od rozwiązania którego uzależnione...
(spadkobiercy) byłych właścicieli nieruchomości. Organ wskazuje, że kwestia ustalenia następców prawnych po H. S. i M. S. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1...

II SA/Łd 1034/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-23

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W sprawie - zdaniem Wojewody - wystąpiły łącznie wszystkie ww...
wymiany niezabudowanych gruntów, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 K.p.a., od którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w przedmiocie...

IV SA/Wa 2045/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

, że w/w rozstrzygnięcia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] są zagadnieniami wstępnymi, których rozpatrzenie będzie miało wpływ na zakończenie postępowania...
Nadzoru Budowlanego w [...] od 2009 r. nie można uznać, za zagadnienie wstępne. Strona podkreśliła, że żadna z działek, co do których toczą się postępowania w sprawie samowoli...

II SA/Łd 1943/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-24

lub sąd organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie., Za zagadnienie wstępne przyjmuje się sytuację, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...
kompetencyjny to nie jest on zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 , gdyż jako taki jest samoistnie uregulowany przepisami zawartymi w art.,. 22 § 1 , § 2 i § 3...

IV SA/Wa 660/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

przepisu art., 145 § 1 pkt 7 k.p.a. poprzez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie nie pojawiło się zagadnienie wstępne., Decyzją z dnia [...] marca 2011 r. znak [...] Minister...
przez skarżących w przedmiotowej sprawie nie pojawiło się zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a i nie zaistniały okoliczności wymienione w art. 100 § 2...

IV SA/Wa 1135/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

występuje zagadnienie wstępne, a w konsekwencji konieczność obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Strona podniosła, że w jej przeświadczeniu w niniejszym...
postępowaniu nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a zależność, o której mowa w przepisie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wyrażać się musi w istnieniu takiego związku przyczynowego...

II SA/Bd 560/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-23

4 ustawy z dnia [...] czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 - dalej powoływanej jako k.p.a.) zagadnienie wstępne...
decyzją, z uwagi na to, że w decyzji powyższej określono powierzchnię gruntów zajętych pod prace związane z remontem elektrowni wiatrowej i stanowi ona zagadnienie wstępne...
1   Następne >   +2   +5   +10   33