Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bd 213/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-27

wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik postępowania...
wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu...

II SA/Go 251/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-15

będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w postępowaniu zawieszonym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna...
uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu...

II SA/Łd 982/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-04

w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii., Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku...

I OSK 2789/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

podstaw rozstrzygnięcia w postępowaniu zawieszonym. Oznacza to, że regulacja powołanego przepisu dotyczy kwestii prejudycjalnej (zagadnienia wstępnego), czyli sytuacji...
, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia będzie miało wpływ na wynik innego postępowania. W postępowaniu sądowoadministracyjnym pojęcie zagadnienia wstępnego...

III SA/Gl 937/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-09

jest ocenie sądu. Zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna) musi mieć bezpośredni wpływ na wynik danego postępowania. Zawieszenie postępowania ze względu na prejudycjalny...

I SA/Bd 534/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-18

rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać...

II SA/Kr 633/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-04

). A contrario zawieszenie z urzędu wchodzi w rachubę wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło...
nie stanowi zagadnienia prejudycjalnego dla rozstrzygnięcia sprawy ze skargi na ten plan. Należy wyjaśnić, że późniejsze wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały...

II OSK 2294/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 3181/17 w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody [...] na rzecz Gminy [...] kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

II OSK 2295/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 3153/17 w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody [...] na rzecz Gminy [...] kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

III SA/Łd 1107/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

sądowego. Dla sądu administracyjnego kwestią wstępną może być wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne, aby sformułować wypowiedź czy zaskarżony...
kwestii prejudycjalnej, czyli sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, będzie miało wpływ na wynik innego postępowania. Rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   18