Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 502/87 - Wyrok NSA z 1987-09-24

dotyczącym prawa miejscowego, zagadnieniem wstępnym zaś jest rozstrzygnięcie o charakterze prejudycjalnym, wydane w konkretnej sprawie przez inny organ administracji lub sąd...
przestrzennego nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego w rozumieniu tego przepisu. Z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się zmiana stanu prawnego w zakresie...

III AZP 4/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

skargę sądowi administracyjnemu., Wobec takiego unormowania udzielenie odpowiedzi zależy od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie, czy od decyzji organu...
postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

, co następuje:, Podstawowy problem, który wymaga wstępnego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, sprowadza się do tego, czy założenie krat zewnętrznych w otwory okienne...
, czy spełnione są warunki techniczne przy zakładaniu krat, o których mowa w par. 271 powołanego rozporządzenia z dnia 3 lipca 1980 r., Drugie zagadnienie, które wynikło...