Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III OZ 279/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-19

pkt 1 P.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji...
wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy...

II SA/Wa 1498/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

, nie znane organowi, który wydał decyzję (6) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, (7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...
, czy wniosek dotyczy decyzji ostatecznej, czy zachowany został termin do złożenia wniosku oraz czy wskazana została ustawowa podstawa wznowienia. Postępowanie wstępne winno...

II SA/Wa 333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

postępowania w sprawie., Stosownie do art. 134 k.p.a. organ odwoławczy w postępowaniu wstępnym jest zobligowany ustalić, czy odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało...
we wstępnej fazie postępowania odwoławczego prawidłowo uznał, że zachodzi jego niedopuszczalność. Stwierdzenie bowiem braku istnienia aktu administracyjnego w dacie wniesienia...

II SAB/Wa 1011/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-08

do jej udostępnienia., Prokurator obowiązków tych nie zrealizował w sposób prawidłowy, albowiem już we wstępnym etapie rozpatrywania wniosku należało:, - rozstrzygnąć...
kwestię posiadania żądanej informacji - to jest zagadnienie, czy w ogóle w żądanym okresie były prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w [...] sprawy z art. 23 ustawy...

I OSK 1222/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

orzecznictwa powoduje więc, że niezasadne są zarzuty skargi kasacyjnej podważające tę interpretację. Skoro przeto po wstępnym zbadaniu sprawy Sąd meriti stwierdził...
w odniesieniu do pisma wyjaśniającego te zagadnienia. Stąd nie ma znaczenia, jak zakwalifikował Sąd meriti akty z dnia [...] września 2015 r. i [...] września 2015 r...

I OSK 1741/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27

przewidziany dla jego wstępnej rejestracji. Podkreślenia wymaga, przy rozważaniu tej kwestii, treść art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze...
., Rozpoczynając analizę zagadnienia, które pociągnęło za sobą uznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż w postępowaniu przed Sądem I instancji zachodziła nieważność postępowania...

II SA/Po 170/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-05

., nr [...] i nie jest to okoliczność sporna., Wstępna ocena sprawy nie pozwala jednak również odmówić racji organom, które konsekwentnie podkreślają, że A. M. zajmował w istocie...
właściwego stanowisku prokuratora na poziomie okręgowym?, Drugie zagadnienie sporne dotyczy nabycia przez A. M., jako prokuratora, do którego miał zastosowanie art. 41 § 1...