Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 948/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

kapitale i skutków prawnych oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Spółki własności nieruchomości, stanowi zagadnienie wstępne i ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...
z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy łącznie spełnią się cztery przesłanki:, 1) wyłoni się ono w toku postępowania,, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu...

I SA/Gd 657/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje bezpośrednia zależność między...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem...

III SA/Wa 3340/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

organ lub sąd. Z samej istoty zagadnienia wstępnego wynika też, że musi ono mieć charakter prawny, a nie faktyczny. Tak zdefiniowane zagadnienie wstępne wiąże...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne (wyrok NSA z 1 czerwca 1998r., II SA 534/98, niepubl.). Inaczej mówiąc, zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy merytoryczne...

III SA/Wa 2938/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2009 r. Zwracając uwagę, że postępowanie karne nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla postępowania...
W. w W. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. nie można uznać za zagadnienie wstępne określone w art. 201 § 1 pkt 2 O.p....

III SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

sprawie karnej stanowi niewątpliwie zagadnienie wstępne, które wyłoniło się w toku postępowania, a którego rozstrzygnięcie należy do organów ścigania i sądów karnych...
zagadnienia wstępnego. Dyrektor IS wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego...

III SA/Wa 2916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

., Zdaniem Skarżącej powyższe rozstrzygnięcia stanowią zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. dla przedmiotowej sprawy, co oznacza, że postępowanie...
nie uznają natomiast powołanych przez Skarżącą okoliczności za zagadnienia wstępne i nie widzą podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego., W powyższym sporze rację...

III SA/Wa 2917/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

2007 i 2008., Zdaniem Skarżącej powyższe rozstrzygnięcia stanowią zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. dla przedmiotowej sprawy, co oznacza...
. Organy podatkowe nie uznają natomiast powołanych przez Skarżącą okoliczności za zagadnienia wstępne i nie widzą podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego., W powyższym...

I SA/Bd 787/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

organu 'zagadnienie wstępne' powinno pozostawać w takim związku z prowadzonym postępowaniem, iż bez jego rozstrzygnięcia nie jest możliwe kontynuowanie zasadniczego...
o określonej treści. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu. Przedmiotem zagadnienia...

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I SA/Po 841/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

., Skarżąca wyjaśniła, że zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania, należy do innego organu lub sądu, wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia NSA, rozstrzygnięcie NSA...
, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko taka kwestia prawna, która ujawniła się w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100