Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SAB 12/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

tego rodzaju spraw z komisjami i prezydiami rad narodowych, a zatem w sprawie nie zachodzi problem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4...
zagospodarowania przestrzennego nie jest rozstrzyganiem zagadnienia wstępnego, o jakim mowa w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Sprawa niniejsza jest sprawą indywidualną, należącą...

I SA 875/85 - Wyrok NSA z 1986-01-03

Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , , Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia przez sąd, była kwestia dopuszczalności skargi Władysława B. na decyzję...

III CO 5/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, którym jest rozstrzygnięcie przez Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie...

III SA 1146/85 - Wyrok NSA z 1986-02-13

., miałoby niewątpliwie wpływ na dalsze funkcjonowanie spornego węzła wodnego, to jednak nie jest to zagadnienie wstępne - prejudycjalne dla niniejszej sprawy w rozumieniu art...

SA/Wr 137/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-04-30

wydaniem decyzji a rozpoznaniem skargi na nią zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji...
, iż w przypadku oddalenia skargi kwestionowana decyzja staje się prawomocna /str. 87/. , W piśmiennictwie prawniczym zagadnienie prawomocności decyzji administracyjnych...

SA/Ka 300/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-10-09

być bezpośrednim następstwem eksploatacji górniczej. , , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , , Kwestią wstępną w sprawie jest ocena charakteru zaskarżonego...
wymieniając formę 'postanowienia', zaś w końcowej 'decyzji'. , Zagadnienie prawnej formy działania komplikuje dodatkowo użycie zamiennie w jednym przepisie określenia...