Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 745/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

I SA/Gl 746/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

IV SA/Po 758/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

administracyjnej, będącej przedmiotem postępowania a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowy tj. sytuacja, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
w sprawie nie powinno być utożsamiane z zagadnieniem wstępnym. Podobne stanowisko występuje w orzecznictwie. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia...

I SA/Wa 236/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa mogą być wyłącznie...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

II FSK 2834/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

do innego organu lub sądu; rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać...
lub sąd. W ocenie Sądu nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 §1 pkt 2 Ord. pod. rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi kasacyjnej od wyroku sądu pierwszej...

I GSK 229/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

zagadnienie wstępne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Wyjaśnił dalej, że wyróżnia się cztery elementy składające się na konstrukcję zagadnienia wstępnego: 1...
przez organ podatkowy związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem toczonej sprawy podatkowej, a tym zagadnieniem wstępnym. Przy czym istotnym jest, że przesłanka...

IV SA/Po 439/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-10

sprawy a zagadnieniem wstępnym. Formułując wymóg istnienia zależności, kodeks nie określa jej charakteru. Jednak należy przyjąć, że przepis wymaga związku bezpośredniego...
.. W zakresie więc negatywnego rozpatrzenia wniosku skarżącego w ocenie organów obydwu instancji nie występowało zagadnienie wstępne. W myśl art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

III SA/Wa 3216/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

orzeczenia, tj. wyroku, postanowienia, decyzji czy ugody sądowej. Co do zasady, zagadnienie wstępne ma charakter materialnoprawny. Nie można jednak wykluczyć, że zagadnienie...
, którego przedmiotem jest ustalenie wysokości zobowiązania w podatku od osób nieruchomości na 2010 r. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji...

II FSK 2489/11 - Wyrok NSA z 2013-08-22

swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi., 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę wskazał, że, zagadnienie wstępne...
i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne dokonane przez inny organ lub sąd. Jeżeli 'zagadnienie wstępne' wykazuje jedynie pośredni związek...

III SA/Wa 1546/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

. 201 § 1 pkt 1 oraz art. 201 § 2 Ordynacji podatkowej, poprzez jego nieuprawnione i bezzasadne zastosowanie. W uzasadnieniu Skarżąca wskazała, że z zagadnieniem wstępnym...
, jako zagadnienie wstępne, ma rozstrzygnąć. Wskazała, iż Organ I instancji bezprawnie łączy oba niezależne od siebie postępowania. W jej przekonaniu rozstrzygnięcie w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100