Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

I SA/Op 291/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-28

. przekazującą do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu powołanego wyżej...
w związku z art. 219 O.p. poprzez odmowę zawieszenia z urzędu postępowania, mimo iż w sprawie występuje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ...

I SA/Gl 194/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

organ przytoczył wyrok NSA Warszawie z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach...
zagadnienia wstępnego, opierając się na wyrokach Sądu administracyjnego i objaśnił, że pełnomocnik Strony za zagadnienie wstępne uważa prawomocne zakończenie...

I SA/Gl 195/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje...
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]'., Wyjaśniono przy tym, że zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

I SA/Gd 415/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-17

. H. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. sygn. akt [...] Zagadnienie wstępne powstało dopiero po dacie wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
i prawne, które nie spełniają przesłanek ustawowych. Organy obydwu instancji błędnie przyjęły, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 §...

III SA/Gl 98/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-01

postępowania w trybie art. 201 § 1 pkt 2 Op. jest w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne nie zweryfikowanych przez organy nadzorujące te czynności 'ustaleń', dokonanych...
działalności w zakresie urzadzania gier na automatach o niskich wygranych., Stwierdził, że rozstrzygnięcie wskazanego przez Spółkę procesu nie jest zagadnieniem wstępnym...

I SA/Łd 205/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-07

zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Podniesiono, że z zagadnieniem wstępnym...

II SA/Gd 619/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-05

regulujących określone postępowanie wykazuje charakter trwały. Powołując się na orzecznictwo sądowe organ wskazał, iż w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne należy do właściwości...
określone zagadnienie wstępne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. W niniejszym przypadku...

II SA/Sz 711/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-06

przez organ, iż badanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności przepisu ustawy jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy o wygaszenie trwałego...
2007 r., sygn. akt II GSK 407/06 bowiem zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny. Zawieszanie postępowań administracyjnych z powodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100