Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1987/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

stanowi zagadnienie wstępne dla postępowania w sprawie określenia wysokości dochodów z nieujawnionych źródeł, w którym podatnik powołał się na darowiznę. Pełnomocnik...
., Według pełnomocnika Strony nie można zgodzić się z poglądem organu pierwszej instancji, że zagadnienie wstępne występuje tylko wówczas, gdy z przepisów prawa wynika...

I FSK 2086/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Skarżący za zagadnienie wstępne uznał konieczność przeprowadzenia postępowań kontrolnych wobec...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że w sprawie dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego zagadnienie wstępne może dotyczyć takich okoliczności, które mogą mieć...

II SA/Wr 393/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

)., Zagadnienie wstępne można rozpatrywać bądź to podmiotowo (gdy niezbędne jest rozstrzygnięcie o osobie występującej w sprawie, jej prawach), bądź też przedmiotowo (gdy niezbędne...
prawnych i faktycznych oraz ocenę materiałów dowodowych poprzedzających wydanie decyzji. W uzasadnieniu Kolegium podkreśliło również, że zagadnienia wstępne...

I OSK 637/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, istnieje zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia wniosku strony skarżącej o przekształcenie...

I SA/Wa 1486/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

[...] grudnia 2009 r. wydaną w sprawie orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] marca 1950 r. stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania uwłaszczeniowego...
z prawem decyzji ostatecznej, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4...

I SA/Ol 741/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-20

przy tym, iż zagadnienie wstępne wyłania się w toku postępowania podatkowego, jego rozstrzygniecie zależy do innego organu lub sądu, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...
wobec Skarżącego, nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisów art. 201 § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa., W ocenie organu, brak jest bezpośredniego...

IV SA/Po 228/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-16

zabudowy stanowi, w niniejszej sprawie, zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 kpa. Istnienie zagadnienia wstępnego stanowi natomiast przesłankę obligatoryjnego...
pkt 4 kpa,. Skarżąca podniosła, że w niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne...

IV SA/Wa 1364/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

. Nie jest wiec dopuszczalne korzystanie z tej instytucji procesowej w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze skonkretyzowane, a możliwość tej konkretyzacji pozostaje...
kwestią otwartą. Czas trwania zawieszenia postępowania uzależniony może być wyłącznie od toku postępowania w którym zagadnienie wstępne będzie rozstrzygane...

II SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

nie występuje zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania. W sprawie, bowiem dla prawidłowego rozpoznania koniecznym jest ustalenie...
'zagadnienie wstępne'. W doktrynie i orzecznictwie przez pojęcie to rozumie się sytuacje w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...

I SA/Wa 552/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-07

od postępowania w sprawie 'głównej', a tym samym stanowi ono zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy., Skargę na powyższe postanowienie...
zaginionych lub zniszczonych akt sprawy stanowi zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji,, - art. 124 § 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100