Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 452/94 - Wyrok NSA z 1995-07-11

7 Kpa stwarza podstawę do wznowienia postępowania wówczas, gdy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej...
, ponieważ zawieszenie postępowania w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego...

SA/Po 3125/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-23

, ponieważ nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 100 par. 1 Kpa., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia., Naczelny...
zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, uzasadniając koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwe organy...

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

przedmiotowego zezwolenia staje się zagadnieniem wstępnym, uzasadniającym zawieszenie toczącego się postępowania zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Kierując się powyższymi...

SA/Bk 35/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

, należało zawiesić postępowanie, organ podatkowy winien był wezwać stronę do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Dolicza się do terminu przedawnienia...

SA/Wr 1384/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-03-09

rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego dla decyzji ocenianej przez ten sąd, lecz nie zaskarżonej w drodze środka prawnego, o którym mowa w art. 200 par. 1 Kpa, Niewątpliwie...

SA/Ł 2562/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

., Na skutek tego pisma, postanowieniem Wojewody (...) z dnia 25 kwietnia 1994 r. z urzędu zawieszono postępowanie w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego nabycia...
, w obecnym - obowiązującym od 5 grudnia 1990 r. - brzmieniu /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, kwestii tej nie reguluje w sposób wyraźny. Zagadnienie to natomiast...

III AZP 19/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-12

/?, podjął następującą uchwałę: Zagadnienie prawne przytoczone we wstępnej części uchwały wyłoniło się przy rozpoznawaniu rewizji nadzwyczajnej do wyroku Naczelnego Sądu...
wymienionego przepisu ustawy. Zwykły skład Sądu Najwyższego przedstawiając zagadnienie prawne składowi powiększonemu uznał, że wykładnia omawianego pojęcia budzi poważne...

III SA 16/95 - Wyrok NSA z 1995-11-15

, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, SN, III AZP 19/95, Zagadnienie prawne przytoczone we wstępnej części uchwały wyłoniło się przy rozpoznawaniu rewizji nadzwyczajnej...
w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu ustawy. Zwykły skład Sądu Najwyższego przedstawiając zagadnienie prawne składowi powiększonemu uznał, że wykładnia omawianego pojęcia...

III AZP 17/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-05

we wstępnej części uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny - jak wynika z uzasadnienia postanowienia - podziela pogląd wyrażony wielokrotnie przez Sąd Najwyższy...
., (...) w przedmiocie podwyższenia uposażenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 5 września 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny...

III AZP 27/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-05

'a zarazem prowadzenie gospodarstwa jest uzależnione od jego osobistej pracy'. Nie skonkretyzowano, czy wyraz 'jego' odnosi się do wstępnego, czy do żołnierza /zstępnego...
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - t.j. Dz.U. 1992 nr 4 poz. 16 ze zm./., 2. Odmówić udzielenia odpowiedzi na pozostałą część zagadnienia. Sąd Najwyższy...
1   Następne >   3