Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2156/83 - Wyrok NSA z 1984-04-18

. Jeżeli bowiem zamieszczenie P. G. w 'planie rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów i aplikantów adwokackich' uznane zostało za rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego...
, aby Naczelna Rada Adwokacka ustaliła taki plan. Wydanie decyzji odmownej bez próby rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego należy w tej sytuacji uznać za naruszenie...

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

nie byłoby prawidłowe, postępowanie sądowe bowiem nie mogłoby dotyczyć zagadnienia wstępnego, merytorycznego, lecz jedynie odnosić się do legalności uchylającej decyzji...
Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem?, postanowił podjąć następującą uchwałę: I. Zagadnienie prawne objęte niniejszą uchwałą było przedmiotem wcześniejszego...

III ARN 12/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

., Z punktu widzenia kontroli wstępnej sprawowanej przez Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk znaczenie ma okoliczność, czy publikacja narusza tajemnicę państwową...
nr 20 poz. 99 ze zm./ wznowienia publikacji naukowych i dydaktycznych, które poddane były wstępnej kontroli /pkt 8/ nie podlegają powtórnej kontroli wstępnej. Oznacza...

III AZP 6/84 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1984-12-31

w ustawie przewidzianych., Przechodząc po tej uwadze wstępnej do rozważenia przedstawionego przez Naczelny Sąd Administracyjny zagadnienia prawnego, zauważyć należy...
1984 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego uprawnienia kombatanckie po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego...

SA/Wr 523/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-26

- spowodowały podjęcie przez nią pewnych wstępnych czynności produkcyjnych. Skarżąca bowiem wyjaśniła, że zarówno półprodukty /wyroby w produkcji/, jak i przedmioty...
zagadnienia szlifowania szkła i kryształów i wadliwie przyjęli produkcję próbną, nie wykończoną za wyrób gotowy. , Odpowiadając na skargę, organ odwoławczy wnosił...

III SA 50/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

, że materiał ten stanowił własność skarżącego. W aktach sprawy natomiast znajduje się przytoczone w części wstępnej uzasadnienia wyroku zeznanie Krzysztofa Cz., z którego wynika...
Administracyjny zważył, co następuje: , Zagadnieniem podstawowym dla rozstrzygnięcia w sprawie jest ustalenie, czy zebrany materiał dowodowy pozwalał organom administracji państwowej...