Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA 1995/02 - Wyrok NSA z 2002-12-12

Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne 'zagadnienie prawne', tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych, a spór...
zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jeśli chodzi o tę ostatnią...

IV SA 62/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

w zaskarżonej decyzji. Organ powołał się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 1996 r. I SA/Kr 519/96 określające zagadnienie wstępne z art. 97 par. 1...
przyjęto w zaskarżonym postanowieniu, że zagadnienie wstępne jakim jest ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska zostało ustalone decyzją...

IV SA 2260/00 - Wyrok NSA z 2002-09-26

i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, może stanowić zagadnienie wstępne /w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ wymagające rozstrzygnięcia przed rozpatrzeniem sprawy...
o pozwoleniu na budowę jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do sprawy zmiany tej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Tadeusza...

II SA 1559/01 - Wyrok NSA z 2002-02-21

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zdaniem Wojewody w tej sprawie nie jest spełniona druga...
instancji. W uzasadnieniu podkreślił, że odmowa zawieszenia postępowania ze względu na brak związku przyczynowego jest nieprawidłowa. Zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie...

IV SA 2422/00 - Wyrok NSA z 2002-10-08

Rejonowy jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym i obliguje organ do jego zawieszenia., Skargę na powyższe postanowienie do Naczelnego Sądu...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W niniejszej sprawie zarówno...

II SA/Ka 1795/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-28

zagadnienia wstępnego, tj. dopuszczenie do usytuowania przy granicy ww. rozbudowy i wydania wyroku Sądu Rejonowego, który zastąpi zgodę sąsiada., W zażaleniu Renata...
U. i Krystyna S. podniosły, że powoływanie się na rozstrzygnięcie przez Sąd zagadnienia wstępnego jest bezpodstawne i nie znajduje oparcia w przepisach prawa cywilnego...

IV SA 846-847/00 - Wyrok NSA z 2002-02-19

do przyjęcia, iż zaskarżone postanowienie zapadło z naruszeniem art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa skoro zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Mając powyższe na uwadze Sąd...
gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - organ administracji publicznej zawiesza...

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

do zaskarżonej decyzji., Rozstrzygając o zażaleniu organ drugiej instancji nie miał wątpliwości, iż zarzuty przeciwko decyzji wymiarowej stanowią zagadnienie wstępne...
, że rozpatrzenie odwołania od decyzji wymiarowej stanowi zagadnienie wstępne w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, czym naruszono przepis art. 201 par. 1...

IV SA 541/01 - Wyrok NSA z 2002-12-23

. Jest to więc zagadnienie wstępne, które powinno być rozstrzygnięte przed wydaniem decyzji przez właściwy organ administracji publicznej. Stosownie do art. 65 Kodeksu cywilnego oświadczenie...
wstępne w rozumieniu powyższego przepisu., Zagadnienie wstępne mogłoby być rozstrzygnięte przez organ administracji publicznej we własnym zakresie tylko wówczas...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

kwestia prejudycjalna. SKO dopiero w odpowiedzi na skargę wyjaśniło, iż zagadnienie wstępne dotyczy wydania decyzji ostatecznej zatwierdzającej podział nieruchomości...
zagadnienia wstępnego dotyczącego określenia - w przewidzianej prawem formie - powierzchni części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
1   Następne >   +2   +5   7