Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1346/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-24

. Zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i powinno być rozstrzygnięte w drodze orzeczenia sądu powszechnego /art. 201 zdanie drugie Kc...
w lokalu stanowiącym współwłasność Bronisława i Haliny K. winno zapaść rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Takie rozstrzygnięcie jest zagadnieniem wstępnym. Brak...

SAB/Gd 9/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-19

i jakie zagadnienie wstępne powinno być rozstrzygnięte., Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W postanowieniu nie wskazano, przez jaki inny organ administracji...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

prawo nabycia., Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę, przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przytoczone w części wstępnej...
1990 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie postanowieniem z dnia 21 grudnia 1989 r. SA/Kr...