Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

Jeżeli organ administracji nie odniósł zebranego w sprawie materiału faktycznego do przepisów prawa, wedle których rozstrzygnięte być powinno zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne, albo też, że niewłaściwie sformułowane było wezwanie o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie mają doniosłości prawnej dla oceny...

V SA 2083/00 - Wyrok NSA z 2001-02-07

. o zmianie imion i nazwisk - Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 ze zm./; takie zezwolenie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd...
w korzystanie z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,, - art. 156 Krio poprzez utożsamianie zezwolenia sądu opiekuńczego z zagadnieniem wstępnym dla wydania...

III SA 32/00 - Wyrok NSA z 2001-03-07

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu cyt. art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, brak jest bowiem bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy...
Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...

I SA/Lu 249/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-19

do zawieszenia postępowania w innej sprawie, ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 210 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego, zgodnie z komentarzem do Ordynacji podatkowej, rozumie się sytuacje...

I SA/Ka 2383/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

. Zagadnieniem wstępnym w tej sprawie pozostaje czy zostało popełnione przestępstwo polegające na usiłowaniu wyłudzenia kwoty nadwyżki podatku VAT przez osoby pełniące...
Akcyjnej, wyjaśniając że podjęcie decyzji w sprawie zwrotu nadwyżki jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia przez prokuratura zagadnienia wstępnego, tj. sprawdzenia...

II SA/Gd 1849/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-12

powinien zważyć, czy nie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia wymienionych zagadnień wstępnych., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
./. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że organ administracji uznał za zagadnienie wstępne postępowanie dotyczące ustalenia granic między nieruchomościami Bohdana W. i Barbary N...

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

, na który powołuje się strona, stanowi, że gdy w postępowaniu podatkowym powstanie zagadnienie wstępne, a więc zagadnienie, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej...
Ordynacji wchodzi zatem w grę, gdy łącznie występują trzy przesłanki: postępowanie toczy się, występuje zagadnienie wstępne podlegające rozpoznaniu i rozstrzygnięciu...

III SA 3226/99 - Wyrok NSA z 2001-02-14

przesłanki do zawieszenia postępowań podatkowych na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, gdyż zagadnienie wstępne, jakim było niewątpliwie w rozpatrywanej...
I instancji, gdyż po prostu zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte odmiennie od przyjętego w zaskarżonych decyzjach i decyzjach je poprzedzających /art. 240 par. 1...

II SA/Kr 856/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-25

postępowanie przez organy ścigania jest zagadnieniem wstępnym dla prowadzonego postępowania wznowieniowego, co skutkuje zawieszeniem postępowania wznowieniowego...
postanowienia, że prowadzone dochodzenie w sprawie sfałszowania dokumentów jest zagadnieniem wstępnym dla prowadzonego w trybie wznowieniowym postępowania, co skutkuje...

SA/Rz 749/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

II instancji zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, gdyż zagadnienie wstępne, stanowiące podstawę zawieszenia, w niniejszej sprawie nie występuje. Z akt sprawy wynika...
postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W przypadku gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania w myśl omówionego...
1   Następne >   +2   6