Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 196/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

postępowania podatkowego określona w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Jako zagadnienie wstępne określone w ww. przepisie, zdaniem organu pierwszej instancji, nie można uznać odrębnego...
, które powoduje konieczność zawieszenia postępowania podatkowego., Uzasadniając zażalenie Skarżący opisał stan faktyczny oraz wskazał, że jego zdaniem zagadnienie wstępne polega...

VIII SA/Wa 996/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

kasacyjne dotyczące decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług, nie jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie...
w sprawie podtrzymując wniosek, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne powodujące konieczność zawieszenia w niniejszej sprawie postępowania podatkowego. Przyszłe...

II SA/Op 287/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

spornej nieruchomości przez zasiedzenie, tocząca się przed Sądem Rejonowym w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;, - art. 11, art. 12...
k.p.a., że z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczone są cztery elementy: po pierwsze, zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego...

I SA/Gl 1044/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną), której wystąpienie powinno skutkować zawieszeniem postępowania. Zdaniem Skarżącej, bez rozstrzygnięcia...
mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy...

I SA/Gl 1043/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

dalsze prowadzenie egzekucji z nieruchomości, w tym przeprowadzenie zgodnej z prawem licytacji nieruchomości i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię...
egzekucji z nieruchomości w zakresie przyznania jej własności licytantowi. Zdaniem organu, aby jakieś zagadnienie prawne mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne...

II SA/Wa 2244/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przypomnieć w tym miejscu należy, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże...
się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne to zagadnienie...

III SA/Łd 871/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest o czyn z art. 297 § 1 k.k. Powyższa kwestia w ocenie organu stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że przedmiot sprawy karnej może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia...

III SA/Łd 870/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co uzasadnia zawieszenie prowadzonego postępowania. Ponadto organ wskazał, że po zakończeniu śledztwa prowadzonego...
zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania płatności na rok 2017;, - art. 7 w zw. z art...

I SA/Wa 2505/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

z urzędu lub na żądanie strony., W przedmiotowym postępowaniu zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie umożliwi jego dalsze prowadzenie jest ustalenie następców prawnych...
powszechnym postępowanie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści tego przepisu wynika, że organ administracji publicznej ma obowiązek...

I SA/Ol 48/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-28

wszystkie ww. elementy można nazwać zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wystąpienie tej przesłanki oznacza, że rozpatrzenie sprawy...
pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania jest niedopuszczalne. Oznacza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100