Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym -przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź nieistnienia...
zagadnienia prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie...

I OSK 156/09 - Wyrok NSA z 2009-11-12

z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd...
w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wskazał, że 'zagadnienie wstępne' to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

II SA/Sz 508/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

uchwały., Organ uznał, iż wszczęcie przez wnioskodawczynię postępowania w przedmiocie uchylenia zapisu planu miejscowego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97...
, że oprócz ustalenia że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest zobowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...

III SA/Kr 150/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

zagadnienia wstępnego składają się cztery elementy: 1) zagadnienie wstępne wyłania się w toku postępowania podatkowego, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu, 3...
) rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4...

I SA/Wr 896/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-23

Administracyjny we Wrocławiu w związku z wniesionymi przez strony skargami na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nie będą zagadnieniami wstępnymi. Ponadto...
podjętych dotychczas czynności przez organ pierwszej instancji, a zatem stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu w/w przepisu,, - naruszenie zasady ogólnej postępowania...

III SA/Gl 798/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-18

opałowego. Zdaniem Spółki przed rozstrzygnięciem sprawy niezbędne jest także uprzednie rozstrzygnięcie następujących zagadnień wstępnych: zakończenie dochodzenia prowadzonego...
lub sąd. Zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego w R. podniesione przez spółkę argumenty nie są zagadnieniami wstępnymi, które uzależniają rozpatrzenie sprawy i wydanie...

III SA/Gl 797/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-16

oleju opałowego. Zdaniem Spółki przed rozstrzygnięciem sprawy niezbędne jest także uprzednie rozstrzygnięcie następujących zagadnień wstępnych: zakończenie dochodzenia...
organ lub sąd. Zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego w R. podniesione przez spółkę argumenty nie są zagadnieniami wstępnymi, które uzależniają rozpatrzenie sprawy i wydanie...

I SA/Gd 780/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-15

dla rozstrzygnięcia sprawy, a zatem stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
jako samodzielna skarga, której rozpoznanie stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., Postanowieniem...

I OSK 254/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła J. P., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym, ustalenie przez sąd...
, że w niniejszej sprawie nie występowało zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ administracji;, c) art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., w zw. z art. 1...

I SA/Gd 781/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-15

dla rozstrzygnięcia sprawy, a zatem stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
jako samodzielna skarga, której rozpoznanie stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., Postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100