Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2751/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-08

Skarbowej wniósł Leszek S. podnosząc w uzasadnieniu, iż zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 166 Kpa może być rozstrzygnięte tylko przez sąd powszechny, natomiast...
w podatku VAT Spółki 'S.' zagadnieniem wstępnym jest ustalenie, czy sprzedaż udokumentowana fakturami z 31 sierpnia 1994 r. rzeczywiście miała miejsce. Izba Skarbowa...

I SA/Lu 1199/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-11-28

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub Sąd'., Rozwiązanie przyjęte w art. 166 Kpa jest więc rozwiązaniem szczególnym w stosunku do przyjętego w art. 97...

II SA 562/97 - Wyrok NSA z 1997-11-18

Wynik postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania w sprawie...
przez zasiedzenie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wynik postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97...

III SA 1814/95 - Wyrok NSA z 1997-03-28

. Rozstrzygnięcie tej kwestii było rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i stanowiło podstawę do zawieszenia postępowania...
nie miał bowiem znaczenia w sprawie i z całą pewnością nie stanowił 'zagadnienia wstępnego' w rozumieniu art. 166 Kpa., Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 27 ust. 1...

II SA 643/97 - Wyrok NSA z 1997-11-21

stanowiska innego organu,, 7/ zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji /art. 100 par. 2 Kpa...

I SA/Gd 1429/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-05

o planowaniu przestrzennym i Prawo budowlane. Samodzielne rozstrzyganie przez organy podatkowe zagadnień wstępnych należy oceniać poprzez szczególny w stosunku do art. 97 par...
instancji nie istniało już żadne zagadnienie wstępne, które mógłby rozstrzygać sąd powszechny. Umowa zamiany bowiem w zasadzie likwidowała wszelkie roszczenia nabywców z umowy...

III RN 16/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-24

uwłaszczeniowe na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, przyjmując, że wynik postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania...
w sprawie zwrotu nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek o zwrot złożony został po dniu 5 grudnia 1990 r., stanowi 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 par. 1...

I SA/Gd 56/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-21

rozstrzygające zagadnienie wstępne istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie opłaty skarbowej., Na koniec wskazać należy na zupełnie błędne wnioski jakie Izba Skarbowa...
nie można odmówić zasadności, Izba bowiem mimo trafnych poglądów co do pewnych kwestii wstępnych w ostatecznym rezultacie doszła do błędnego wniosku., Krytycznie też trzeba ocenić...

SA/Bk 1282/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-10-01

administracji państwowej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ lub sąd...

SA/Ka 1731/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-02-28

wstępnego dotyczącego relacji między wspólnikami., W odpowiedzi na skargę Wojewoda K. wniósł o jej oddalenie, nie znajdując podstaw do zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia...
, a nie organy administracji, w związku z czym zasugerowano, iż organ I instancji winien zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd cywilny zagadnienia...
1   Następne >   +2   4