Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 719/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

przyczynowy pomiędzy rozstrzyganą sprawą, a zagadnieniem wstępnym, przy czym jak skonstatował zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie uwarunkowane...
i orzecznictwie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

I SA/Gl 53/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-21

niezasadne było stanowisku tego organu, iż kwestia określenia podatnika do spornych gruntów była zagadnieniem wstępnym, skoro funkcjonowała decyzja ostateczna...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między...

II SA/Bd 1039/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-02-01

zagadnienie wstępne przy orzekaniu w sprawie nieważności wydanych w nim decyzji, bez udziału skarżących jako właścicieli zadrzewionej nieruchomości gruntowej stanowiącej...
się postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...

I SA/Kr 1472/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-21

i wydanie decyzji było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny. Wnioskująca nie wskazała jakie zagadnienie wstępne wymaga rozstrzygnięcia...
Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy drugiej instancji podniósł, iż zagadnienie wstępne to sytuacja...

I SA/Gl 485/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

Odwoławcze, nie można, w świetle przytoczonej regulacji prawnej, uznać za zagadnienie wstępne w prowadzonym przez organ II instancji postępowaniu podatkowym...
składów NSA, a następnie zmianę stanowiska, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości, jest to zagadnienie wstępne, zasadnicze, tym bardziej, że Kolegium...

I SA/Gl 483/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

, nie można, w świetle przytoczonej regulacji prawnej, uznać za zagadnienie wstępne w prowadzonym przez organ II instancji postępowaniu podatkowym., W uzasadnieniu...
, a następnie zmianę stanowiska, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości, jest to zagadnienie wstępne, zasadnicze, tym bardziej, że Kolegium w sposób nieuzasadniony...

I SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

, nie można, w świetle przytoczonej regulacji prawnej, uznać za zagadnienie wstępne w prowadzonym przez organ II instancji postępowaniu podatkowym., W uzasadnieniu...
, a następnie zmianę stanowiska, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości, jest to zagadnienie wstępne, zasadnicze, tym bardziej, że Kolegium...

IV SA/Gl 619/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-27

jest zagadnieniem wstępnym od uprzedniego rozstrzygnięcia, której zależy rozpatrzenie sprawy administracyjnej i wydanie decyzji., Na powyższe postanowienie pismem z dnia [...]r...
. [...] przeciwko J. S. nie jest w żadnym wypadku zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na zasadzie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., albowiem...

II GSK 66/07 - Wyrok NSA z 2007-06-13

prawomocnego rozstrzygnięcia uznawanego za zagadnienie wstępne, postępowanie administracyjne nie może być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Nie wyłącza...
uznawane za zagadnienie wstępne., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zasadnie organ administracji podniósł, iż brak było podstaw do zawieszenia postępowania...

I SA/Bd 724/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-12

wydane z naruszeniem przepisu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Zarzucono brak wskazania organu, który miałby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne, występujące w sprawie., Ponadto...
pełnomocnik wyraził wątpliwości, czy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko dokumentom i prowadzone w jego wyniku postępowanie jest zagadnieniem wstępnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100