Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki fakultatywnego...
i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie kwestie prawne...

I SA/Gl 1459/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

przez WSA w Gliwicach skargi dotyczącej postępowania podatkowego za 2003 r. nie można było w świetle powyższego uznać jako stanowiącego zagadnienie wstępne w prowadzonym...
niezbędne jest aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane w związku z konkretnie prowadzoną przez organ podatkowy sprawą, a nie ze sprawą dotyczącą innego postępowania...

I OSK 622/14 - Wyrok NSA z 2014-12-19

nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

II SA/Go 557/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Analizując...
pojęcie 'zagadnienie wstępne' organ stwierdził, że występuje ono wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej...

VI SA/Wa 976/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

1979/11;, w sytuacji, gdy przedmioty przytoczonych powyżej postępowań stanowią zagadnienie wstępne względem postępowania toczących się przed Naczelnikiem Urzędu Celnego...
lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne (...). Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią prejudycjalną...

I SA/Wr 785/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) - dalej: O.p. Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że zagadnienie wstępne występuje w sytuacjach, gdy wydanie orzeczenia...
- że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zatem, dla rozstrzygnięcia tej spornej kwestii istotne znaczenie ma treść i właściwe...

I SA/Wr 786/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) - dalej: O.p. Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że zagadnienie wstępne występuje w sytuacjach, gdy wydanie orzeczenia...
od skarżącej spółki - że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zatem, dla rozstrzygnięcia tej spornej kwestii istotne znaczenie...

I SA/Bk 56/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-12

534/98). Organ wskazał, że związek pomiędzy zagadnieniem wstępnym a sprawą podatkową, powinien mieć charakter prawny, a nie faktyczny,, a ponadto organ podatkowy...
. Ponadto postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym (podatkowym), w którym zakwestionowany przepis miałby...

II SA/Po 69/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

, że w nauce prawa administracyjnego przez 'zagadnienie wstępne' rozumie się zagadnienie materialnoprawne o charakterze otwartym i samodzielnym, które wyłoniło się w toku...
), iż zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...
1   Następne >   +2   +5   +10   100