Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SAB/Gd 14/87 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-03-17

kwestia zagadnienia wstępnego, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji. Tym samym nie zachodzi możliwość zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt...
, nie występuje kwestia zagadnienia wstępnego, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji. Nie zachodzi w takim przypadku możliwość zawieszenia postępowania na podstawie...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

jest rzeczywiście wstępnym i kluczowym zagadnieniem objętym zakresem kontroli sądowoadministracyjnej. Zasada hierarchicznej budowy prawa oznacza, że akty prawne wyższego rzędu...

III AZP 15/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

nr 11 poz. 79/?, podjął uchwałę: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie prawne sformułowane w części wstępnej...
niniejszej uchwały., Istota zagadnienia sprowadza się do dokonania wykładni art. 59 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w zakresie użytego...

III AZP 5/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

zostały zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie określenia limitów przyjęć i zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok...
uchwały mającej na celu wyjaśnienie zagadnienia prawnego przytoczonego w sentencji uchwały. Aktualność tego zagadnienia wynika z faktu, że nie tylko inne warunki...