Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1137/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-22

przez inny organ lub sąd oraz czy zagadnienie to nie zostało już rozstrzygnięte. Organ podkreślał, że zagadnieniem wstępnym nie są ustalenia dotyczące stanu faktycznego...
. Istotnym jest natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zagadnieniem wstępnym a ostatecznym rozstrzygnięciem, zaś w rozpoznawanej sprawie brak było tego typu związku...

I SA/Kr 141/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-22

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ podatkowy musi zatem...
ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy podatkowej a zagadnieniem wstępnym. Zdaniem organu z akt sprawy wynika, że w rozpatrywanej sprawie...

I SA/Bd 669/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-28

wstępnego. Jako podstawę prawną powołał art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa i wskazał, że zagadnienie wstępne rozstrzygnięte zostanie w wyroku Naczelnego Sądu...
Ordynacji podatkowej, a tym samym, spełnia przesłanki uznania za zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie., Postanowieniem z dnia [...] 2006r. Nr [...] Dyrektor Izby...

IV SA/Wr 633/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

z obligatoryjnych podstaw zawieszenia postępowania, zatem w razie jej wystąpienia organ prowadzący postępowanie obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Zagadnienie wstępne...
, musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...

I GSK 1544/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

importerowi po dokonaniu zgłoszenia celnego na wartość celną importowanego towaru, uznała tę kwestię za zagadnienie wstępne i w związku z tym wniosła o zawieszenie postępowania...
. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)., W uzasadnieniu podała, że przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

VI SA/Wa 442/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

bezpodstawne przyjęcie, że orzeczenie wydane na skutek kasacji wniesionej w postępowaniu karnym przez Prokuratora Generalnego będzie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
wniesionej w postępowaniu karnym przez Prokuratora Generalnego nie jest zagadnieniem wstępnym i uzależnienie wydania decyzji od ponownego wydania orzeczenia na skutek...

II SA/Wr 539/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-28

, iż uzgodnienie decyzji w ramach współdziałania organów, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 4 k.p.a., Postanowieniem z dnia [...] (SKO [...]) Samorządowe...
zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ, zależy wydanie decyzji o warunkach zabudowy., W piśmie procesowym z dnia 1 sierpnia 2006 r...

I SA/Gl 1310/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-10

Sądu Administracyjnego, podniósł, że zagadnienie wstępne jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...
zagadnienie wstępne,, - rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., W literaturze podkreśla...

I SA/Bk 231/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-06

wniosku, że w sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, do którego rozstrzygnięcia jest władny Sąd, gdyż zagadnienie materialnoprawne - wymiar podatku za poszczególne...
prowadzonego postępowania wielokrotnie uznawał rozstrzygnięcie rozliczenia podatku za poszczególne miesiące 1999 r., za zagadnienie wstępne do postępowania w sprawie...

I SA/Sz 14/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-19

sprawy., Zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie zgodnie podkreśla się, że zagadnienie wstępne, to takie zagadnienie, które ma charakter otwarty i nie było wcześniej...
nie jest zagadnieniem wstępnym o którym stanowi art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Dokonanie interpretacji nie stanowi kwestii prejudycjalnej, tzn. wywierającej wpływ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100