Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 936/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-22

1. Spór sądowy o rozwiązanie umowy najmu i eksmisję z zajmowanego lokalu nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, od którego zależy zameldowanie...
meldunkowym tworzy 'zagadnienie wstępne', wymagające przed wydaniem decyzji rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd, jak to przewiduje art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...

SA/Gd 828/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-10-03

, jeżeli rzeczywiście rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego przez sąd., Instytucja procesowa zawieszenia postępowania...
wstępnego w kwestii uprawnień do zajmowania lokalu mieszkalnego, co jest niezbędną przesłanką rozstrzygania o wymeldowaniu w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia...

SA/Wr 302/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-07

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego uzależnia się nie tylko wydanie decyzji, ale także samo rozpatrzenie sprawy, a wiec dokonywanie ustaleń prawnych i faktycznych...
wstępnego przez inny organ lub sąd'. Szerokie ujęcie tej przesłanki zawieszenia jest dodatkowym argumentem przemawiającym za przedstawionym stanowiskiem, albowiem...

SA/Wr 582/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-07-12

, co następuje:, Rozstrzygnięcie skargi wymaga wyjaśnienia zagadnienia wstępnego dotyczącego właściwości organów uprawnionych do ustalania opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia...
ustalania cen, a w szczególności opłat za wodę i odprowadzone ścieki komunalne. Zagadnienia tego nie reguluje również wyraźnie ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach...

SA/Wr 371/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-05-16

do ograniczania istniejących środków i instytucji służących poszanowaniu prawa i przeciwdziałających jego naruszeniom. , Spośród zagadnień wstępnych pozostaje...
postępowania /art. 109 Kpa/., Po wyjaśnieniu tych zagadnień dotyczących samej dopuszczalności skargi rzeczą sądu administracyjnego jest skontrolowanie legalności zaskarżonej...

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

sprawy wymaga wyjaśnienia wstępnego kilku zagadnień związanych z podstawą skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru., Według art. 98 ust. 3 zdanie drugie ustawy...
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zagadnienie to może być rozwiązane tylko w drodze umowy zawieranej pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami, wysokość zaś opłaty powinna...