Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Urząd Gminy w G.' , Na postanowienie to złożył zażalenie Eugeniusz K. będący stroną postępowania, zarzucając, że zostało...
rozstrzygnięcia przez Urząd Gminy w G. zagadnienia wstępnego, gdyż do tego Urzędu należy 'rozstrzygnięcie o warunkach budowy i użytkowania obiektów budowlanych...

II AZP 12/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

sformułowane w części wstępnej niniejszej uchwały., Sąd Najwyższy zważył, co następuje:, Strony są zgodne co do tego, że łączy je stosunek cywilnoprawny - umowa o abonament...
. w przedmiocie wymiaru opłaty taryfowej za przyznanie abonamentu telefonicznego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 września 1989 r. zagadnienia prawnego przekazanego...

II AZP 15/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

zmiany /w art. 11 pkt 4/ przez dodanie regulacji odnoszącej się wyłącznie do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca miał więc sposobność sprecyzowania, że także wstępna część...
lokalu użytkowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku postanowieniem...