Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

cywilnego, samodzielnie ocenia zagadnienia wstępne na tych samych zasadach, jak sąd w postępowaniu cywilnym, jeżeli potrzeba rozpatrzenia takiego zagadnienia wyłania...
tego sądu /spory kompetencyjne, o których była już mowa, odwołanie i skargi w sprawach referendum gminnego/., III. Rozpoznanie przez sąd zagadnień wstępnych, czego w różnych...

SA/Po 994/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-10-02

rozwiązania umowy o pracę zawinionych bądź nie zawinionych przez pracownika miałby charakter zagadnienia wstępnego w sprawie administracyjnej dotyczącej przydzielenia lokalu...
wstępnego., Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ administracyjny obowiązany będzie także wyjaśnić sprawę uprawnień Marka W. do wspólnego zamieszkiwania ze skarżącą...

IV SA 1196/91 - Wyrok NSA z 1992-01-29

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Brak wspomnianego ustalenia sprawia, że nie można stwierdzić, czy tego rodzaju zależność występuje, a w konsekwencji...

IV SA 1394/91 - Wyrok NSA z 1992-03-09

konieczność ustalenia prawa do nieruchomości jako zagadnienia wstępnego., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Regina N. wyjaśniła, że w czasie rozpoznawania odwołania...

SA/Gd 1180/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-04-21

fizycznej., Rozpatrzenie sprawy w tych warunkach zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny i organ administracji powinien na postawie art...

III AZP 20/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-11-18

jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Jest rzeczą określenia istoty sprawy, obowiązujących przepisów proceduralnych, a także sformułowania w żądaniu stron ostatecznej...
. Spełnia ona wszystkie cechy decyzji administracyjnej. Nie można uznać, że omawiany akt administracyjny załatwiał tylko jakąś kwestię wstępną, i to nie dla stron...

SA/Wr 214/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-14

stanowiska nasuwa się wstępne zagadnienie, czy podatnik, który jest zobowiązany do naliczania i odprowadzenia podatku, w przypadku popełnienia błędu i nadpłacenia tego podatku...

III AZP 25/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

Województwa S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1990 r., Zagadnienie prawne przytoczone we wstępnej części uchwały przedstawia problem, który był istotą sporu...
, który jest wykorzystywany sezonowo?, podjął następującą uchwałę: Zagadnienie prawne przedstawione przez skład pięciu sędziów Sądu Najwyższego wyłoniło się przy rozpoznawaniu...

U 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-16

'wstępnych' w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, to należałoby uznać, że par. 8 rozporządzenia byłby niezgodny z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym...
jej zwrotu bez potrzeby wydawania decyzji wstępnej. Z art. 104 Kpa wynika, iż decyzje rozstrzygające sprawę co do istoty w całości lub w części lub w inny sposób kończą...

III AZP 8/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-06-26

, ale - do wprowadzenia różnego rodzaju modyfikacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności., Powyższe uwagi wstępne wymagają dalszego jeszcze uzupełnienia o wyjaśnienie...
. w przedmiocie podatku obrotowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie...
1   Następne >   2