Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

skarbowego., Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji. Wskazał, że zagadnienie wstępne (prejudycjalne) dotyczy z reguły sytuacji...
administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Innymi słowy, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie...

II SA/Wr 515/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
wstępnego nie zostało zdefiniowane przez ustawę. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...

IV SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
, o którym mowa wyżej, należy interpretować w tym znaczeniu, że zagadnienie wstępne nie zostało rozpoznane i nie został wydany żaden ostateczny akt administracyjny...

III SA/Wa 2412/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

w ramach postępowania karnego skarbowego., Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji. Wskazał, że zagadnienie wstępne (prejudycjalne) dotyczy...
do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Innymi słowy, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia...

IV SA/Wa 239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne...
, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie...

I SA/Sz 332/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

Skarbowej w S. pojęcia 'zagadnienia wstępnego'. W ocenie Skarżącej, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia w sytuacji, w której wydane orzeczenie merytoryczne...
gospodarczej i określenie wysokości straty poniesionej w ramach tej działalności jest zagadnieniem wstępnym i wymagającym uprzedniego odrębnego rozstrzygnięcia. Dlatego...

I SA/Po 88/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-31

. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 O. p. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podniesiono, iż zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie zagadnienia prawne...
danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy, gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu prowadzącego...

VI SA/Wa 2292/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-20

czy interpretacja prawa nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym stanowi art. 201 § 1 pkt 2 o.p. Dokonanie interpretacji nie stanowi kwestii prejudycjalnej. Jednocześnie w rozpoznawanej...
jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych. Są to bowiem odrębne od siebie postępowania...

III SA/Po 757/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej z uwagi na uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne. To zagadnienie wstępne miało...
przepisów ustawy o grach hazardowym. W tym stanie sprawy organ celny stwierdził, że w niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, gdyż nie występują wątpliwości...

I SA/Łd 892/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-26

organ niż ten, który rozpoznaje sprawę lub sąd. Pod pojęciem 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć okoliczność warunkującą rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej...
, LEX nr 47487). Pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym musi zajść związek przyczynowy (por. wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2001r., II SA...
1   Następne >   +2   +5   +10   100