Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2101/93 - Wyrok NSA z 1994-06-17

się do Wojewody właśnie od decyzji z dnia 12 listopada 1990 r. Mimo że odwołanie to nie zostało rozpoznane, a sprawa nim objęta stanowiła niewątpliwie zagadnienie wstępne...

SA/Lu 49/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-07

przez organy celne nie było uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, czy też sąd, bowiem zarówno w odwołaniu jak i skardze...

SA/Wr 931/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

pkt 4 Kpa do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, zobowiązując na podstawie art. 100 par. 1 Kpa wspólnika, który złożył wniosek o wykreślenie...
1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie ma kompetencji do rozstrzygania tego zagadnienia we własnym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Wr 1365/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

albo odmówić wykreślenia wpisu z ewidencji, albo zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd...

SA/Wr 2073/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-22

przyjmowania na studia wyższe i rozstrzygać wątpliwości dotyczących regulaminu egzaminów wstępnych na studia wyższe., 2. Niedopuszczalne jest ustalanie regulaminu egzaminu wstępnego...
i przeprowadzania egzaminów wstępnych zastrzeżone zostały na rzecz senatu, to niedopuszczalne jest ustalanie regulaminu egzaminu wstępnego przez inny organ tej samej uczelni...

SA/Wr 1769/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-31

rekrutacyjnego. Zlecenie owych czynności nie oznacza więc przekazania ustawowych kompetencji i wyzbycia się odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie egzaminów wstępnych...
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65 poz. 385/ zasady i tryb przyjmowania na studia oraz zakres egzaminu wstępnego określa senat uczelni...

SA/Wr 1817/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-17

dokumenty dotyczą 'polecenia dokonania zapłaty' i blokady środków, a nie ostatecznego potwierdzenia zapłaty. Stanowią jedynie o wstępnych etapach jej realizacji. Ponadto...
. Zawiera ona jedynie informację wstępną ogólną. Skoro strona nie kwestionowała powyższej wartości określonej w fakturze z 8.10.1992 r. stanowiącej podstawę wymierzonego...

III ARN 42/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-07-07

już w okresie postępowania przed sądem administracyjnym, aż do dnia wydania orzeczenia rozstrzygającego o zasadności skargi. Po drugie - granice wstępnej kontroli skargi w trybie...
', tzn. akt o wewnętrznym odniesieniu do podmiotu składającego skargę, a nie element wymagań odnoszących się do jej formy lub treści. Po czwarte wreszcie, wstępna kontrola...

SA/Gd 2470-2471/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-02-09

do konwalidacji uchwały., Po tych wstępnych uwagach należy wskazać zagadnienie, które uszło uwadze obu stron. Strony toczą spór o legalność par. 16 ust. 2 statutów obu sołectw...

III ARN 64/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

. przepisy działu VI Kpa/. Niedopuszczalne jest ograniczenie prawa procesowego strony od zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji administracyjnej poprzez swoistą wstępną...
:, Dotychczasowy przebieg postępowania przed organami administracyjnymi, a następnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ujawnił dwa zagadnienia prawne, które chociaż pozostają...
1   Następne >   2