Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 1020/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-21

stwierdził, że zagadnienie wstępne, uregulowane w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem...
się postępowanie w głównej sprawie. Między zagadnieniem wstępnym a rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej musi więc istnieć związek przyczynowy., Wojewoda przypomniał...

II SA/Kr 435/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-18

powyższe okoliczności na uwadze organ II instancji uznał, że decyzja z dnia 9 grudnia 2015 roku i toczące się w tej sprawie postępowanie stanowi zagadnienie wstępne...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Pojęcie zagadnienia wstępnego...

I SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-05

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem...
poprzez przyjęcie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a tym samym uznanie...

III SA/Wa 830/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

się zagadnieniem wstępnym w sprawie za 2010 r., 1.3. Strona wniosła zażalenie od postanowienia organu pierwszej instancji, zarzucając zaskarżonemu postanowieniu...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w ww. przepisie, tj. zagadnieniem materialno-prawnym, mamy do czynienia jedynie wówczas...

I GSK 49/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

wstępne dotyczy wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej w ogóle rozstrzygnięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy podatkowej. Zagadnienie wstępne istnieje zatem...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między...

II SA/Po 1063/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu...
postępowanie. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

II FSK 1176/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

przez inny organ. Zdaniem organu podatkowego, takim zagadnieniem wstępnym będzie wyrok Sądu Okręgowego w W. w sprawie ustalenia, czy umowa sprzedaży i leasingu zwrotnego z dnia...
występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. przez dokonanie dowolnej oceny materiału zgromadzonego dowodowego., Argumentując skargę strona podniosła...

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

II FSK 1223/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

O.p., przez Prezydenta Miasta R., Prezydenta Miasta G. i Prezydenta Miasta W., to rozstrzygnięcie sądu powszechnego w powyższej sprawie stanowi zagadnienie wstępne...
istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p., poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. W odpowiedzi na skargę organ...

II FSK 1221/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

W., to rozstrzygnięcie sądu powszechnego w powyższej sprawie stanowi zagadnienie wstępne w sprawie określenia spółce wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...
poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału...
1   Następne >   +2   +5   +10   100